แจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งเอกสารการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)


เนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดของอีเมล์ที่แนบในเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์จึงขอประกาศแจ้งแก้ไขช่องทางในการจัดส่งเอกสาร โดยขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต้นสังกัด (โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ education.crru.ac.th (อีเมล์ที่ผิด) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารใหม่ ซึ่งท่านสามารถจัดส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผ่านทั้ง 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล์และทางไปรษณีย์ โดยจะยึดวันที่ส่ง Email หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
1.Email : education@crru.ac.th
2.ไปรษณีย์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


ในการนี้ทางคณะครุศาสตร์จึงขออภัยท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 053-776014 (สำนักงาน), 063-9340293 (คุณ รจนา กิติมา), 097-9211381 (ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปาลี)
คณะครุศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็ปไซด์คณะครุศาสตร์ http://edu.crru.ac.th/

หมายเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) คณะครุศาสตร์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบ online
ซึ่งทางคณะครุศาสตร์จะประกาศช่องทาง online เพื่อให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งแฟ้มสะสมงานผ่านช่องทางดังกล่าวในลำดับต่อไป