คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อปีพุทธศักราช 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนาวิทยาครูเชียงรายขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลิตครู เพื่อสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยหน่วยงานผลิตครู (คณะครุศาสตร์) ในระยะแรกมีสถานภาพเป็นภาควิชาการศึกษา ดำเนินการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ปี พุทธศักราช 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์
ปี พุทธศักราช 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
ปี พุทธศักราช 2537 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น mecidiyeköy escort ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมจำนวน 5 รุ่น
ปี พุทธศักราช 2542 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก
ปี พุทธศักราช 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปี พุทธศักราช 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนหลักสูตรทางการศึกษารวม 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

sex shop istanbul escort beylikdüzü escort şişli escort taksim escort ümraniye escort bakırköy escort sex shop

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 32,554 คน

วันนี้
86
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
21,216
ปีที่แล้ว
11,338

Facebook Fanpage

แผนที่