ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
https://kharusartsuksa.cmru.ac.th/
เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
2 สมการไดโอเฟนไทน์ 21^x + 4^y = z^2
https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/smt/article/view/665
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
4 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/124906
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
5 On exponentiation and mutiplication of n-ary hyperalgebras
http://ma.fme.vutbr.cz/archiv/2_2/chaisansuk.pdf
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
6 Some properties on the powers of n-ary relational systems,

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
7 On the stability of properties of general relational systems under powers

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
8 On the stability of some properties of partial algebras under powers, Math. Slovaca

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
9 On power of relational and algebraic systems

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
10 Direct Powers of Hyperalgebras Carried by Good Homomorphisms

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
11 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
12 Farm-level modelling and environmental impacts of a rice-based cropping system in Thailand

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
13 Life cycle assessment of nang lae pineapple production

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
14 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสารหนูที่ละลายในน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่แหล่งแร่ดีบุกเก่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/61442
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
15 การผลิตแผนที่ความเสี่ยงการเกิดดินถล่มโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกร่วมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของบ้านนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/109286
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
16 การประเมินรอยเท้าคาร์บอนขององค์กร กรณีศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/149012
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
17 Assessment of Carbon Dioxide Captured in Producer Biomass and Its Influencing Factors in a Tropical Freshwater Reservoir
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/260542
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
18 การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248306
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
19 Integrating economic and environmental impact analysis: The case of rice-based farming in northern Thailand

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
20 Life cycle assessment of ground coffee and comparison of different brewing methods: a case study of organic arabica coffee in northern Thailand
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/170537
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
21 Sustainable pineapple farm planning based on eco-efficiency and income risk: a comparison of conventional and integrated farming systems

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
22 A life cycle assessment study of pre-stressed concrete poles in Thailand
https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1683438
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
23 ผลของรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพจิตวิถีใหม่สู่การดำเนินชีวิตวิถีถัดไปของเยาวชน
Jitbantao, T., Promjisa, N., Moungjai, T., & Na-Phikun, P. (2023). THE EFFECT OF NEW NORMAL MENTAL HEALTH ENHANCEMENT MODEL TOWARDS NEXT NORMAL FOR YOUTHS. Journal of MCU Social Science Review, 12(5), 179–191. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/264097
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
24 Construction of an AI electronic nose system for characterization of a coffee aroma map in Chiang Rai province
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej/article/view/250308
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
25 The application of UV-C light for a DIY fabricated device to reduce bad smell in boxing gloves

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
26 การสร้างแบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานโดยอิงบริบทพื้นที่เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
27 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD (Student Teams-Achievement Division) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
28 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบพหุภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
29 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
30 The basic skills teachers should possess in the 21st century

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
31 การสร้างหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(เล่มเล็ก) สำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
32 New Thought of TCSL—Taking Thailand’s Chinese teaching practice as case Curriculum,Teaching, Learning and assessment for 21st Century Com-petencies

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
33 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้กับเยาวชน โดยใช้นิทานเป็นสื่อ

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
34 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
35 การพัฒนาทักษะการจำตัวอักษรจีนโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
36 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาจีนสู่การเรียนรู้ในวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
37 การสร้างหนังสือคำศัพท์คล้องจองภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
38 การสร้างหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (เล่มเล็ก) สำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
39 ความพึงพอใจที่มีต่อการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระ (Fee Enrollment System) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (QA)

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
40 Development of Instructional Media with Embedded Devices System to Enhance Computing Science Instruction in Chiang Rai Province’s Small Schools

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
41 Development of Instructional Media with Embedded Devices System to Enhance Computing Science Instruction in Chiang Rai Province’s Small Schools

เขียนโดย :อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์
42 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เขียนโดย :อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์
43 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

เขียนโดย :อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์
44 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro: bit สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เขียนโดย :อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์
45 การออกแบบชุดฝึกอบรมสำหรับผู้สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานบนโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนโปรแกรม

เขียนโดย :อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์
46 การสอนฟิสิกส์แบบ Thai-Active Physics ระดับมัธยมศึกษา
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPhys/article/view/240844
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
47 สิทธิบัตร เรื่อง เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรอง
https://www.ipthailand.go.th/th/
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
48 สิทธิบัตร เรื่อง กระบวนการเตรียมโลหะและโลหะออกไซด์ระดับนาโนเมตรด้วยวิธีเทอร์มอร์ออกซิเดชันร่วมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
https://www.ipthailand.go.th/th/
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
49 สิทธิบัตร เรื่อง กระบวนการเตรียมผงสารที่มีความละเอียดระดับไมโครเมตรด้วยการบดย่อยเชิงกล จากการสั่นของของเหลวโดยใช้คลื่นความถี่
https://www.ipthailand.go.th/th/
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
50 A single SnO2, nanowire gas sensor
https://www.thaiscience.info/journals/Article/CMUJ/10325145.pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
51 Preparation and characterization of copper oxide nanofibers by microwave-assisted thermal oxidation
https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jno/2013/00000008/00000005/art00013
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
52 Realization of interlinked ZnO tetrapod networks for UV sensor and room-temperature gas sensor
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.5b07491
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
53 Synthesis and characterization of MgO by microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cells
https://www.scientific.net/kem.675-676.158
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
54 Efficient charge-transport UV sensor based on interlinked ZnO tetrapod networks
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897216302432
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
55 Electrical properties of field-effect transistor with interlinked ZnO tetrapod network as an active layer
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897216302699
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
56 Simple harmonics motion experiment based on LabVIEW interface for Arduino
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/901/1/012114/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
57 One dimensional two-body collisions experiment based on LabVIEW interface with Arduino
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/901/1/012115/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
58 Low cost DIY lenses kit for high school teaching
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/901/1/012120/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
59 Using the Arduino with LabVIEW on Moment of Inertia experiment
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1144/1/012017/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
60 Low-Cost DIY Vane Anemometer based on LabVIEW interface for Arduino
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1144/1/012028/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
61 Influences of magnetic flux on growth and direction of Chiang Rai Phulae Pineapple roots
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1380/1/012030/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
62 Using a smartphone application to measure the properties of water waves in the DIY ripple tank experiment set
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ab6c3a/meta
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
63 The application of UV-C light for a DIY fabricated device to reduce bad smell in boxing gloves
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1719/1/012098/pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
64 Effects of magnetic flux density on germination and seedling growth in Oryza sativa var. Glutinosa
https://link.springer.com/article/10.1007/s40502-022-00692-7
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
65 Fruit Size and Soluble Solids Content in Relation to Growth and Development of Longan (Dimocarpus longan)

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
66 Architeture and Organization of the E.coli ogt promoter

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
67 การศึกษาทัศนคติทางชีววิทยาระยะยาวของนักศึกษาโปรแกรมชีววิทยา

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
68 ANTIOXIDANT POTENTIAL OF CENTELLA ASIATICA

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
69 Influences of magnetic flux on growth and direction of Chiang Rai Phulae Pineapple roots

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
70 Activation by NarL at the Escherichia coli ogt promoter

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
71 Inexpensive protein overexpression driven by the NarL transcription activator protein

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
72 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเส้นพาสต้าแป้งกล้วยแห้ง

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
73 การพัฒนาตำรับเจลหอมปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
74 การศึกษาประสิทธิภาพของสารก่อเจลในการผลิตกัมมี่กาแฟ

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต
75 Jitbantao, T., Pongta , T. ., Leetagool, S. ., & Kaewsri, P. . (2023). A model of life and professional skills based on the philosophy of sufficiency economy for sustainable development for youth. Parichart Journal, Thaksin University, 36(3), 37–51.A model of life and professional skills based on the philosophy of sufficiency economy for sustainable development for youth
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/262932/179190
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
76 Prasunin, J. ., & Jitbantao, T. . (2022). THE WELL-BEING IN THE COVID-19 EPIDEMIOLOGICAL SITUATION AND GUIDELINES FOR REDUCING DOMESTIC VIOLENCE PROBLEMS. Journal of MCU Social Science Review, 11(6), R14-R29. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/255561
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/255561/175679
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
77 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
78 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
79 Guidelines for learning management by using the ASSURE Model for academic careers of teachers in Chiang Rai Province

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
80 ตำรา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
81 การปลูกสับปะรดภูแลโดยใช้เกษตรแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสมรรถะให้เป็นเกษตรกร อัจฉริยะ

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
82 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องอากาศรอบตัวเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อแสง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
83 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู6ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
84 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คและผักสลัดเรดโอ๊คในระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
85 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกฮอปส์.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
86 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาดน้ำฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
87 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องดวงจันทร์ของเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
88 Nutrition Information, Element and Antioxidant Activity of Native Plant in Chiang Rai, Thailand.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
89 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของค้างคาวดำ (Tacca chantrieri André).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
90 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชันในสภาพปลอดเชื้อ.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
91 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการชักนำแคลลัสของข้าวซิวแดง (Oryza sativa L. cultivar Sew Deng).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
92 การขยายพันธุ์อีหลืน (Elsholtzia communis (Collett&Hemsl.) Diels) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
93 Analysis of nutritional composition, antioxidant activity and callus induction of Oryza sativa cultivars Khumthan and Norprae. ScienceAsia

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
94 ผลของ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ต่อการชักนำแคลลัสของข้าวซิวแดง (Oryza sativa L. cultivars Sew Deng) และข้าวหน่อแพร่ (Oryza sativa L. cultivars Nor Prae).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
95 Investigation of nutritional composition and antioxidant activity of Lablab purpureus (L.) Sweet and Acanthopanax trifoliatus Merr.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
96 การศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) และกล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
97 Fatty Acid Analysis of Horsfieldia glabra Warb. Seeds.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
98 Antioxidant Activity and Phytochemical Composition of Tupistra albiflora K. Larsen’s Flowers.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
99 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส์ ด้วยการปรับใช้กระบวนการ PEDIPT แบบผสมผสานห้องเรียนกลับด้าน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://www.conference.edu.nu.ac.th/full_2023.pdf
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
100 The application of UV-C light for a DIY fabricated device to reduce bad smell in boxing gloves

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
101 Using a smartphone application to measure the properties of water waves in the DIY Ripple Tank experiment set

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
102 The DIY RCs circuit box set via Arduino with LabVIEW™ interface for experiment in charging and discharging of a capacitor

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
103 The speed of sound in air of pipe acoustic resonance via the Arduino with LabVIEW interface

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
104 Low-Cost DIY Vane Anemometer based on LabVIEW interface for Arduino

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
105 Low-Cost DIY Lenses kit For High School Teaching

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
106 Simple Harmonics Motion experiment based on LabVIEW interface for Arduino

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
107 One dimensional two-body collisions experiment based on LabVIEW interface with Arduino

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
108 An analysis of the violent solar flare at the end of 24th solar cycle.

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
109 Development of ideal gas kit using pressure and temperature sensors via Arduino

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
110 The development of academic achievement in physics subjects by the integrated PEDIPT process and the flipped classroom for grade 10.

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
111 Development of learning achievement in physics course of grade 10 students by using problem-based learning with the PDCA process

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
112 Jitbantao, T., & Prasunin, J. . (2023). Results of Psychological Training Program To Develop Children and Youth Mainstays for Immune-Strengthening and Surveillance of Family Violence in Children and Youth in Chiang Rai. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 24(1), 169–184. https://doi.org/10.57260/rcmrj.2023.262557
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/262557/177513
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
113 Jitbantao, T., Promjisa, N. ., Moungjai, T. ., & Janpipatpong, T. . (2022). Model Of Training For Positive Characteristic Development Among Village Health Volunteer Counselors For Covid-19 Pandemic And Emerging Diseases. Journal of Positive School Psychology, 6(6), 6862-6869.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
114 Promjisa, N. ., & Jitbantao, T.(2022). Well-Being Of College Students In Dormitories Under The 'New Normal' In COVID-19 Era: Cross-Sectional Observational Study In Chiang Rai Rajabhat University, Thailand, 6(6), 4349-4356.
https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8155
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
115 Jitbantao, T. . (2022). Learning Activities for Gross Village Happiness Enhancement with the King’s Wisdom in Pateung Sub-district, Maechan District, Chiang Rai Province. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 23(1), 18–36. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2022.249030
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/249030/174249
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
116 Jitbantao, T., & Prasunin, J. . (2021). Causative Factors Affecting Family. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 24(6).
https://www.abacademies.org/articles/causative-factors-affecting-family-violence-in-children-and-youth-13736.html
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
117 Jitbantao, T., & Promjisa, N. . (2020). Development to Construction Model of Life Competencies based on Identity in the 21st-Century Youths of Nang Lae Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province. Sustainable Community Development Journal (SCD Journal), 1(1), 1-6.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
118 ต้องรัก จิตรบรรเทา. (2563). พฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย. การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” (น. 109-121). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
119 ต้องรัก จิตรบรรเทา. (2561). การศึกษาและการพัฒนาการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” (น. 407-421). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
120 ต้องรัก จิตรบรรเทา, นาวิน พรมใจสา และจีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ (2562). สมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019)“นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
121 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling .

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
122 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
123 การพัฒนาชุดฝึกคำศัพท์คล้องจองภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
124 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
125 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
126 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกม Nearpod ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
127 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจากบทเรียนออนไลน์ Google site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสหศาสตร์ จังหวัดเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
128 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
129 ON A POWER OF n-ARY RELATIONAL SYSTEMS CARRIED BY STRONG HOMOMORPHISMS
DOI: 10.18514/MMN.2018.2383
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
130 On exponentiation of n-ary relational systems with respect to combined product∗

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
131 On a product of universal relational systems
https://doi.org/10.30755/NSJOM.09812
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
132 The weak First Exponential law of Mixed Product of n-ary Hyperalgebras Carried by Good Homomorphisms
http://amm2022.sut.ac.th/Content/File/Book%20of%20Proceeding.pdf
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
133 External and weak direct products of UP (BCC)-algebras
http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.029.01.08
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
134 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
135 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกม Nearpod ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
136 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจากบทเรียนออนไลน์ Google site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสหศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
137 การสร้างหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(เล่มเล็ก) สำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
138 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling . “The 10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics and Social Sciences in Cross-Border Societies ”

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
139 Development of an Instructional model based on experiential learning and collaborative learning for enhancing teaching competencies of teacher students of Chinese.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
140 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
141 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมสับปะรดนางแล บ้านนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
142 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของกลุ่มแม่บ้านในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
143 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้านตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
144 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนในตำบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
145 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระบบออนไลน์ กรณีศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
The Students Potential Developing Guidelines in Preparation for Online Learning: A Case Study of Students in Faculty of Education, Northern College
เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
146 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19
The model of teaching and learning management by online in COVID-19
เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
147 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะ (coaching) เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงราย
Enhancement of Competence in Learning Management in The Teacher Profession Community by using The Process of Guiding (Coaching) to Enhance the Learning Management Potential of Chiang Rai Border Patrol Police Teachers
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
148 หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูงตามตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย
Curriculum Development of Educational Model and Learning Creation on Local Wisdom of Ethnic Groups in Highland Areas along the Border Patrol in Chiangrai Province
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
149 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย
Development of a Mentoring System for Enhancing the Learning Management Competency of Teachers in Social Studies Learning Area at Primary Schools in the Highland Areas, Chiangrai Province
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
150 การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
A Study of Satisfaction and Needs as Perspired by School Administrators and Classroom Teachers Toward Desirable Characteristic of Student Teacher Major in Social studies, Chiang Rai Rajabhat University.
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
151 5. การสร้างเครื่องอบเพื่อลดกลิ่นและความอับชื้นของนวมมวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
152 4. การสร้างเครื่อวัดแรงกระแทกในทักษะกีฬามวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
153 3. การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยใน ตนเองสำหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
154 2. การใช้กิจกรรมการเรียนแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการตีเทนนิส ด้วยลูก โฟร์แฮนด์และแบคแฮนด์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
155 1. การใช้กิจกรรมคิดวิเคราะห์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารสนามกีฬา (HP3602)

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
156 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ASSURE Model วิชาการงานอาชีพ ของครูผู้สอน ในจังหวัดเชียงราย
Guidelines for learning management by using the ASSURE Model for academic careers of teachers in Chiang Rai Province
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
157 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีเสื่อกกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
The Development of Papyrus Mat Dyeing based on Thai Industrial Standards Institute of Baan Wiang Pang Kham, Wiang Nuea Sub District, Wiang Chai District, Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
158 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF USING PROBLEM-BASED LEARNING: PBL OF TEACHERS IN THE DEPARTMENT OF CAREER, UPPER SECONDARY SCHOOL IN CHIANG RAI
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
159 การแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กรณีศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Residual Materials Transformation from Vegetable and Fruit Craving into Bio-Compost Pellets: Case Study of Home Economics Program, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
160 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
The Development of Cleaning Products Based On Thai Community Product Standard (TCPS): A Case Study of Baan Pakohpattana, Dongmada, Mae Lao, Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
161 จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์, มลฤดี แซ่ม้า, เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต, ณาตยา สิงห์สุตีน, จิรปรียา เสนทรัพย์และหยิชิง แซ่จ้าว. (2562).การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15(หน้า 35-37).เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
162 การใช้บอร์ดเกม : เกมออฟเจิร์มส (Game of Germs) เพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันตนเอง จากการโรคติดต่อในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนแม่ยาววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Using Educational Board Game: Game of Germs to Develop Self-Care Protection Skills From Viral Infection in Primary Students in Mae Yao Wittaya School, Mueang District, Chiang Rai Province*
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ
163 A. Tong-on and P. Saphet. (2021). The DIY RC s circuit box set via Arduino with LabVIEW™ interface for experiment in charging and discharging of a capacitor. Physics Education. 56(5):055016.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
164 M. Thepnurat, P. Sangto, N. Jaisuk, P. Saphet, K. Supawan, A. Tong-on and K. Klaewklar. (2021). The application of UV-C light for a DIY fabricated device to reduce bad smell in boxing gloves. J. Phys. Conf. Ser. 1719:012098.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
165 M. Thepnurat, P. Nikonphan, S. Mungkhalad, P. Saphet, K. Supawan and A. Tong-on. (2020). Using a smartphone application to measure the properties of water waves in the DIY Ripple Tank experiment set. Physics Education. 55(3):035011.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
166 R. Puantha, W. Khammarew, A. Tong-on and P. Saphet. (2019) The speed of sound in air of pipe acoustic resonance via the Arduino with LabVIEW interface. Physics Education. 54(1):015009.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
167 M. Thepnurat, P. Saphet and A. Tong-on. (2018) Low-Cost DIY Vane Anemometer based on LabVIEW interface for Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 1144:012018.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
168 T. Jinakheiw, W. Ratchakham, M. Thepnurat and A. Tong-on. (2018) Using the Arduino with LabVIEW on Moment of Inertia experiment. J. Phys. Conf. Ser. 1144:012017.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
169 M. Thepnurat, P. Saphet and A. Tong-on. (2017). Low Cost DIY Lenses kit For High School Teaching. J. Phys. Conf. Ser. 901:012120.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
170 P. Saphet, A. Tong-on and M. Thepnurat. (2017). One dimensional two-body collisions experiment based on LabVIEW interface with Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 901:012115.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
171 A. Tong-on, P. Saphet and M. Thepnurat. (2017). Simple harmonics motion experiment based on LabVIEW interface for Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 901:012114

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
172 P. Sunwong, N. Juntong, A. Tong-on and S. Boonsuya, (2015). Pressure distribution of the SPS storage ring. 10th Annual Siam Physics Congress 2015 (SPC2015).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
173 S. Srichan, C. Dhammatong, P. Klysubun, V. Sooksrimuang, K.Takkrathoke and A.Tong-on, (2014). Operation of SLRI Cryogenic System for a 6.5 T Superconducting Wavelength Shifter. 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
174 P. Sudmuang, S. Klinkhieo, P. Klysubun, S. Kongtawong, S. Krainara, N. Suradet and A. Tong-on, (2014). Commisioning of the 2.4T Multipole Wiggler and the 6.5T Superconducting Wavelength Shifter at the SIAM Photon Source. 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014).

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
175 H. Nakajima, A. Tong-on, N. Sumano, K. Sittisard, S. Rattanasuporn, C. Euaruksakul, R. Supruangnet, N. Jearanaikoon, P. Photongkam, N. Chanlek and P. Songsiriritthigul, (2013). Photoemission Spectroscopy and Photoemission Electron Microscopy Beamline at the Siam Photon Laboratory. J. Phys. Conf. Ser. 425(13):132020.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
176 A. Tong-on, O. Utke, V. Sooksrimuang, K. Sittisart, C. Thammatong, M. Sophon, S. Srichan, S. Klinkieo and P. Klysubun, (2012). A Study of Heat Load for the 6.5 T SWLS at the Siam Photon Source. 7th International Conference on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI2012). October 15-19, 2012, Shanghai, China.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
177 M. Sophon, S. Klinkieo, A. Tong-on, P. Sudmuang and P. Klysubun, (2012). Thermal and Deformation Analyses of the New 2.4T Multipole Wiggler Vacuum Vesset at Siam Photon Source. 7th International Conference on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI2012). October 15-19, 2012, Shanghai, China.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
178 S. Noothongkaew, H. Nakajima, A. Tong-on, W. Meevasana, P. Songsiriritthigul, (2011). Oxidation of Zn in UHV environment at low temperature. Applied Surface Science 01/2012; 258(6):1955–1957.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
179 S. Noothongkaew, H. Nakajima, A. Tong-on and S. Songsiririthigul, (2010). Oxidation of Zn in UHV Environment at Elevated Temperatures. In 18th International Vacuum Congress (IVC-18).August23-27, 2010, Beijing, China.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
180 P. Songsiriritthigul, B. Kjornrattanawanich, A. Tong-on, H. Nakajima, (2007). Design of the first undulator beamline for the Siam Photon Laboratory. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment 11/2007; 582(1):100-102.

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ

# ชื่อผลงาน ไฟล์แนบ
1 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
2 แนวการศึกษาชุดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์
3 อธิบายธรรมชาติของฟิสิกส์ด้วยการทดลองผ่านอาร์ดุยโน่และแลปวิว
https://e-service.nlt.go.th/ISBNReq/Detail/270951
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร
4 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนโบราณ

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
5 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเล่านิทานสุภาษิตจีนในชั้นเรียน ฉบับปรับปรุง 2565

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
6 ตำราแม่เหล็กไฟฟ้า

เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
7 ตำรา เรื่อง ระบบจำนวน (MED1102)

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.วิทยา พูลสวัสดิ์
8 5. สื่อการเรียนมวยไทยเพื่อการแสดง (นาฏมวยไทย) ตามโครงการ THAI MOOC ของ สกอ.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
9 4. สื่อการเรียนมวยไทย (มวยไทยพื้นฐาน) ตามโครงการ THAI MOOC ของ สกอ.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
10 3. เอกสารประกอบการสอนการสอนพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
11 2. ตำราการบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียน

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
12 1. เอกสารประกอบการสอนมวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
13 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
Designing Teaching and Learning Activities by Employing Project-based Learning (PBL) to Develop Learning Achievement in Career Subjects in High Schools in Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
14 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก และผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Teaching and Learning Activities to Manage Waste from Fruits and Vegetable Craving as Green Product, Home Economics, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
15 เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่
https://drive.google.com/file/d/1HdZp-Sykhb7pmNuqX1RT0yXjZKu3BUVL/view?usp=sharing
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
# ชื่อผลงาน ไฟล์แนบ

ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ
# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,222 คน

วันนี้
48
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,320
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,071
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่