ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ
1 The development of academic achievement in physics subjects by the integrated PEDIPT process and the flipped classroom for grade 10.

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA

เขียนโดย :อาจารย์ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
3 Results of Psychological Training Program To Develop Children and Youth Mainstays for Immune-Strengthening and Surveillance of Family Violence in Children and Youth in Chiang Rai
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/262557/177513
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
4 Model Of Training For Positive Characteristic Development Among Village Health Volunteer Counselors For Covid-19 Pandemic And Emerging Diseases

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
5 Well-Being Of College Students In Dormitories Under The 'New Normal' In COVID-19 Era: Cross-Sectional Observational Study In Chiang Rai Rajabhat University, Thailand
https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8155
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
6 รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชน ด้วยภูมิปัญญาของพระราชา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/249030/174249
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
7 Causative factors affecting family violence in children and youth
https://www.abacademies.org/articles/causative-factors-affecting-family-violence-in-children-and-youth-13736.html
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
8 Development to Construction Model of Life Competencies based on Identity in the 21st-Century Youths of Nang Lae Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
9 พฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
10 การศึกษาและการพัฒนาการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
11 สมรรถนะแห่งชีวิตตาม อัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
12 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling .

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
13 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
14 การพัฒนาชุดฝึกคำศัพท์คล้องจองภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
17 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกม Nearpod ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจากบทเรียนออนไลน์ Google site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสหศาสตร์ จังหวัดเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
19 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
20 ON A POWER OF n-ARY RELATIONAL SYSTEMS CARRIED BY STRONG HOMOMORPHISMS
DOI: 10.18514/MMN.2018.2383
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
21 On exponentiation of n-ary relational systems with respect to combined product∗

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
22 On a product of universal relational systems
https://doi.org/10.30755/NSJOM.09812
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
23 The weak First Exponential law of Mixed Product of n-ary Hyperalgebras Carried by Good Homomorphisms
http://amm2022.sut.ac.th/Content/File/Book%20of%20Proceeding.pdf
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
24 External and weak direct products of UP (BCC)-algebras
http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.029.01.08
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติมา พรหมมารัตน์
25 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
26 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกม Nearpod ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจากบทเรียนออนไลน์ Google site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสหศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
28 การสร้างหนังสือภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(เล่มเล็ก) สำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
29 The Development of Youths’ Communicative Chinese Language Skills By Using Fable Story-telling . “The 10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics and Social Sciences in Cross-Border Societies ”

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
30 Development of an Instructional model based on experiential learning and collaborative learning for enhancing teaching competencies of teacher students of Chinese.

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
31 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมสับปะรดนางแล บ้านนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
33 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของกลุ่มแม่บ้านในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
34 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้านตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
35 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนในตำบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย

เขียนโดย :อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์
36 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระบบออนไลน์ กรณีศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
The Students Potential Developing Guidelines in Preparation for Online Learning: A Case Study of Students in Faculty of Education, Northern College
เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
37 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19
The model of teaching and learning management by online in COVID-19
เขียนโดย :อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง
38 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะ (coaching) เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงราย
Enhancement of Competence in Learning Management in The Teacher Profession Community by using The Process of Guiding (Coaching) to Enhance the Learning Management Potential of Chiang Rai Border Patrol Police Teachers
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
39 หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูงตามตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย
Curriculum Development of Educational Model and Learning Creation on Local Wisdom of Ethnic Groups in Highland Areas along the Border Patrol in Chiangrai Province
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
40 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย
Development of a Mentoring System for Enhancing the Learning Management Competency of Teachers in Social Studies Learning Area at Primary Schools in the Highland Areas, Chiangrai Province
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
41 การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
A Study of Satisfaction and Needs as Perspired by School Administrators and Classroom Teachers Toward Desirable Characteristic of Student Teacher Major in Social studies, Chiang Rai Rajabhat University.
เขียนโดย :อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์
42 5. การสร้างเครื่องอบเพื่อลดกลิ่นและความอับชื้นของนวมมวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
43 4. การสร้างเครื่อวัดแรงกระแทกในทักษะกีฬามวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
44 3. การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยใน ตนเองสำหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
45 2. การใช้กิจกรรมการเรียนแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการตีเทนนิส ด้วยลูก โฟร์แฮนด์และแบคแฮนด์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
46 1. การใช้กิจกรรมคิดวิเคราะห์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารสนามกีฬา (HP3602)

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
47 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ASSURE Model วิชาการงานอาชีพ ของครูผู้สอน ในจังหวัดเชียงราย
Guidelines for learning management by using the ASSURE Model for academic careers of teachers in Chiang Rai Province
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
48 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีเสื่อกกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
The Development of Papyrus Mat Dyeing based on Thai Industrial Standards Institute of Baan Wiang Pang Kham, Wiang Nuea Sub District, Wiang Chai District, Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
49 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF USING PROBLEM-BASED LEARNING: PBL OF TEACHERS IN THE DEPARTMENT OF CAREER, UPPER SECONDARY SCHOOL IN CHIANG RAI
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
50 การแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กรณีศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Residual Materials Transformation from Vegetable and Fruit Craving into Bio-Compost Pellets: Case Study of Home Economics Program, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
51 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
The Development of Cleaning Products Based On Thai Community Product Standard (TCPS): A Case Study of Baan Pakohpattana, Dongmada, Mae Lao, Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
52 จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์, มลฤดี แซ่ม้า, เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต, ณาตยา สิงห์สุตีน, จิรปรียา เสนทรัพย์และหยิชิง แซ่จ้าว. (2562).การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15(หน้า 35-37).เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เขียนโดย :อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
53 การใช้บอร์ดเกม : เกมออฟเจิร์มส (Game of Germs) เพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันตนเอง จากการโรคติดต่อในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนแม่ยาววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Using Educational Board Game: Game of Germs to Develop Self-Care Protection Skills From Viral Infection in Primary Students in Mae Yao Wittaya School, Mueang District, Chiang Rai Province*
เขียนโดย :อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ
54 -
A. Tong-on and P. Saphet. (2021). The DIY RC s circuit box set via Arduino with LabVIEW™ interface for experiment in charging and discharging of a capacitor. Physics Education. 56(5):055016.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
55 -
M. Thepnurat, P. Sangto, N. Jaisuk, P. Saphet, K. Supawan, A. Tong-on and K. Klaewklar. (2021). The application of UV-C light for a DIY fabricated device to reduce bad smell in boxing gloves. J. Phys. Conf. Ser. 1719:012098.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
56 -
M. Thepnurat, P. Nikonphan, S. Mungkhalad, P. Saphet, K. Supawan and A. Tong-on. (2020). Using a smartphone application to measure the properties of water waves in the DIY Ripple Tank experiment set. Physics Education. 55(3):035011.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
57 -
R. Puantha, W. Khammarew, A. Tong-on and P. Saphet. (2019) The speed of sound in air of pipe acoustic resonance via the Arduino with LabVIEW interface. Physics Education. 54(1):015009.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
58 -
M. Thepnurat, P. Saphet and A. Tong-on. (2018) Low-Cost DIY Vane Anemometer based on LabVIEW interface for Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 1144:012018.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
59 -
T. Jinakheiw, W. Ratchakham, M. Thepnurat and A. Tong-on. (2018) Using the Arduino with LabVIEW on Moment of Inertia experiment. J. Phys. Conf. Ser. 1144:012017.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
60 -
M. Thepnurat, P. Saphet and A. Tong-on. (2017). Low Cost DIY Lenses kit For High School Teaching. J. Phys. Conf. Ser. 901:012120.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
61 -
P. Saphet, A. Tong-on and M. Thepnurat. (2017). One dimensional two-body collisions experiment based on LabVIEW interface with Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 901:012115.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
62 -
A. Tong-on, P. Saphet and M. Thepnurat. (2017). Simple harmonics motion experiment based on LabVIEW interface for Arduino. J. Phys. Conf. Ser. 901:012114
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
63 -
P. Sunwong, N. Juntong, A. Tong-on and S. Boonsuya, (2015). Pressure distribution of the SPS storage ring. 10th Annual Siam Physics Congress 2015 (SPC2015).
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
64 -
S. Srichan, C. Dhammatong, P. Klysubun, V. Sooksrimuang, K.Takkrathoke and A.Tong-on, (2014). Operation of SLRI Cryogenic System for a 6.5 T Superconducting Wavelength Shifter. 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014).
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
65 -
P. Sudmuang, S. Klinkhieo, P. Klysubun, S. Kongtawong, S. Krainara, N. Suradet and A. Tong-on, (2014). Commisioning of the 2.4T Multipole Wiggler and the 6.5T Superconducting Wavelength Shifter at the SIAM Photon Source. 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014).
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
66 -
H. Nakajima, A. Tong-on, N. Sumano, K. Sittisard, S. Rattanasuporn, C. Euaruksakul, R. Supruangnet, N. Jearanaikoon, P. Photongkam, N. Chanlek and P. Songsiriritthigul, (2013). Photoemission Spectroscopy and Photoemission Electron Microscopy Beamline at the Siam Photon Laboratory. J. Phys. Conf. Ser. 425(13):132020.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
67 -
A. Tong-on, O. Utke, V. Sooksrimuang, K. Sittisart, C. Thammatong, M. Sophon, S. Srichan, S. Klinkieo and P. Klysubun, (2012). A Study of Heat Load for the 6.5 T SWLS at the Siam Photon Source. 7th International Conference on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI2012). October 15-19, 2012, Shanghai, China.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
68 -
M. Sophon, S. Klinkieo, A. Tong-on, P. Sudmuang and P. Klysubun, (2012). Thermal and Deformation Analyses of the New 2.4T Multipole Wiggler Vacuum Vesset at Siam Photon Source. 7th International Conference on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI2012). October 15-19, 2012, Shanghai, China.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
69 -
S. Noothongkaew, H. Nakajima, A. Tong-on, W. Meevasana, P. Songsiriritthigul, (2011). Oxidation of Zn in UHV environment at low temperature. Applied Surface Science 01/2012; 258(6):1955–1957.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
70 -
S. Noothongkaew, H. Nakajima, A. Tong-on and S. Songsiririthigul, (2010). Oxidation of Zn in UHV Environment at Elevated Temperatures. In 18th International Vacuum Congress (IVC-18).August23-27, 2010, Beijing, China.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
71 -
P. Songsiriritthigul, B. Kjornrattanawanich, A. Tong-on, H. Nakajima, (2007). Design of the first undulator beamline for the Siam Photon Laboratory. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment 11/2007; 582(1):100-102.
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ

# ชื่อผลงาน ไฟล์แนบ
1 5. สื่อการเรียนมวยไทยเพื่อการแสดง (นาฏมวยไทย) ตามโครงการ THAI MOOC ของ สกอ.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
2 4. สื่อการเรียนมวยไทย (มวยไทยพื้นฐาน) ตามโครงการ THAI MOOC ของ สกอ.

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
3 3. เอกสารประกอบการสอนการสอนพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
4 2. ตำราการบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียน

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
5 1. เอกสารประกอบการสอนมวยไทย

เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า
6 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
Designing Teaching and Learning Activities by Employing Project-based Learning (PBL) to Develop Learning Achievement in Career Subjects in High Schools in Chiang Rai
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก และผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Teaching and Learning Activities to Manage Waste from Fruits and Vegetable Craving as Green Product, Home Economics, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
เขียนโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
8 เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่
https://drive.google.com/file/d/1HdZp-Sykhb7pmNuqX1RT0yXjZKu3BUVL/view?usp=sharing
เขียนโดย :รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
# ชื่อผลงาน ไฟล์แนบ

ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ
# ชื่อผลงาน ไฟล์บทคัดย่อ

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 32,549 คน

วันนี้
81
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,386
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
21,211
ปีที่แล้ว
11,338

Facebook Fanpage

แผนที่