ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Faculty of Education


ปรัชญา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

ผู้นำในการผลิตและพัฒนานวัตกรทางการศึกษา เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และภูมิภาคอย่างยั่งยืน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. สืบสาน ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,231 คน

วันนี้
57
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,329
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,080
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่