คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย (ปีการศึกษา 2562-2564)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย (ปีการศึกษา 2563 – 2565) ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลแหล่งทุนภายในและภายนอก


ปีการศึกษา

แหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายนอก

2563

3,154,500

0

2564

3,040,560

1,300,000

2565

620,000

6,569,650- ผลงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาโดยแยกจำนวนเงินตามสัดส่วน


หลักสูตร

จำนวนเงิน

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

0

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

80,000

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

150,365

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

146,000

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

55,000

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

368,000

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

70,000

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

519,350.50

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

0

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

45,000

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

948,336

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

757,971

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

3,523,627.50

14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

50,000

15. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

40,000

16. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

96,000

17. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

300,000

18. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

300,000

- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ (TCI Scopus ISI)
ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่)

ปรากฏ
ในฐานข้อมูล

วันเดือนปี
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

1. Efects of magnetic flux density on germination and seedling growth in Oryza sativa var. Glutinosa

ผศ.ดร.คมกริช  แก้วพนัช
ผศ.ดร.พัชราวรินทร์  เรือนโต ผศ.ดร.มีชีย  เทพนุรัตน์

Plant Physiol. Rep. 2022.  (accepted for publication 30 September 2022 )

SCOPUS

30 กันยายน 2565

1.00

2. Developing a Process to Promote Reading Comprehension of Students in the Thai Language Department, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University.

อ.ดร.พงศกร สมมิตร

Journal of Curriculum and Teaching. Vol. 11, No. 8; 2022

SCOPUS

2022

1.00

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล
1. ตำรา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รศ.ดร.อนุสรณ์  ตองอ่อน

ตำราฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

2565

1.00

2. ตำรา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

รศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

ณัตฐิยา ชัยชนะ. (2565). เทคโนโลยีชีวภาพของพืช. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

 

2565

1.00

3. หนังสือ เรื่อง การนิเทศและการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

รศ.ดร.สุวดี  อุปปินใจ

เชียงราย: : โรงพิมพ์ชอบพิมพ์.จำนวน 225 หน้า

 

2565

1.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1. การใช้บอร์ดเกม : เกมออฟเจิร์มส (Game of Germs) เพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนแม่ยาววิทยา อำเภอเมือง จังหวัด

อ.จุฑาพร ปันทวัง อ.ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ Social Sciences Research and Academic Journal ปีที่ 17 ฉบับที่2 (หน้า 77-90). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

TCI 1

พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

0.80

2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านเวียงปางคําตําบลเวียงเหนืออําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผศ.รักชนก อินจันทร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 

TCI 1

กรกฎาคม-ธันวาคม  2565

0.80

3.การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีมุ่งปฏิบัติงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

อ.ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

TCI 1

มกราคม-มิถุนายน 2565

0.80

4. นวัตกรรมชุดการสอนเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาไทย สำหรับนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

อ.ดร.พงศกร สมมิตร

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 50 ฉบับที่ 4

TCI 1

ตุลาคม - ธันวาคม 2565

0.80

5. Application of mobile learning in Class Discussion.

ผศ.ดร.สุภาพร เตวิยะ

JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (ORGANIZATIONAL CHALLENGES AND IMPACT AFTER PANDEMIC) Vol 7, No 1 (2022). 14-23.

TCI 1

2022

0.80

6. ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

รศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ
ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช รศ.ดร.ประเวศ เวชชะ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์

วารสารศิลปะการจัดการ, 6(3), 1369-1391.

TCI 1

กรกฎาคม-กันยายน 2565

0.80

7. การบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

รศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 51 หน้า 205-216.

 TCI 1

มีนาคม – เมษายน 2566

0.80

8. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

รศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ
ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 430-447

 TCI 1

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

0.80

9. กระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ

รศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ

วารสารรัชต์ภาคย์ ที่ 16 ฉบับที่ 47 หน้า 379-394

TCI 1

กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

0.80

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย

อ.กนกวรรณ วังมณี
ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน อ.จารุวรรณ  ศิรินภาดล

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 275-285

TCI 2

กุมภาพันธ์ 2566

0.60

2. Colorimetric Assay Based on Green Analytical Method for Determination of Acetic Acid Using Red Cabbage (Brassica oleraceae L. var.) as a Natural Reagent

ผศ.ดร.นภาพร วรรณาพรม ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 หน้าที่ 15-29

TCI 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

0.60

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในยุค New Normal เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.สุดาพร  ปัญญาพฤกษ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 22 หน้า 40-54.

TCI 2

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

0.60

4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อ ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21

อ.ณัฐธิดา  ดวงแก้ว

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

TCI 2

กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565

0.60

5. การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย

อ.ทัศน์พล ชื่นจิตต์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

TCI 2

มกราคม - มิถุนายน 2565

0.60

6. ศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ : การปรับตัวต่อความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 10(39) ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 หน้า 1-8.

TCI 2

เมษายน – มิถุนายน 2565

0.60

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนศึกษา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ.มลฤดี  แซ่ม้า อ.ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์

ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หน้า1230-1234)   2566

0.20

2. การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้เกมแอพพลิเคชัน wordwall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย 

อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
อ.เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
อ.มลฤดี  แซ่ม้า
อ.ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หน้า553-559)   28 กุมภาพันธ์  2566

0.20

3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.จุฑามาศ สุขเป็ง การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 (ออนไลน์)   3 พฤษภาคม 2566

0.20

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อ.จุฑามาศ สุขเป็ง การประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อ.จารุวรรณ ศิรินภาดล การประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

6. ลูกประคบสมุนไพรสูตรแต่งกลิ่นและต้านเชื้อราด้วยไคโตซานและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ผศ.ดร.สมฤทัย ตันมา การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา หน้า 49.   25 – 27 มกราคม 2566

0.20

7. การสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบปฏิบัติการบนคอตตอน บัดที่ตรึงด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีแดงเป็นรีเอเจนต์ ธรรมชาติสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชู

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร ผศ.ดร.นภาพร วรรณาพรม

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา หน้า 36   25 – 27 มกราคม 2566

0.20

8. การพัฒนาตำรับเจลหอมปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์

ผศ.ดร.พัชราวรินทร์  เรือนโต

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   25 – 27 มกราคม 2566

0.20

9. การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเส้นพาสต้าแป้งกล้วยแห้ง

ผศ.ดร.พัชราวรินทร์  เรือนโต

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้   23 มิถุนายน 2565

0.20

10. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 (หน้า 113-120) : นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   8 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ PDCA อ.ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 กลุ่มการศึกษา (หน้า 1 - 7). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   15 ธันวาคม 2565

0.20

12. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร.มีชัย  เทพนุรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

13. การจัดการเรียนรู้แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษผ่านการ์ตูนแอนิเมชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผศ.ดร.สุภาพร เตวิยะ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกร                 ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย หน้า 633-642   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

14. การพัฒนาสื่อการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบวิดีโอปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.ดร.ทวีศักดิ์ ลินคำ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกร              ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย หน้า 217-226   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

15. การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมออนไลน์ Wordwall สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) อ.อัจฉรา ลิมปภัทรากุล เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกร              ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย หน้า 1608-1617   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

16. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5. (หน้า 166-173)   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

17. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องอากาศรอบตัวเรา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อแสง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5  (หน้า 1000 – 1007)   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

18. การพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.แสงระวี ณ ลำพูน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5  (หน้า 954 – 960   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

19. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหนาแน่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อ.วัฒนา ปัญญามณีศร การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5  (หน้า 1272 – 1279)   28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

20. การปลูกสับปะรดภูแลโดยใช้เกษตรแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสมรรถะให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ

รศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 (หน้า 65-79)

  25-27 มกราคม 2566

0.20

21. การเทียบเคียงสมรรถนะในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.ยุทธศิลป์  ชูมณี

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   27-28 กุมภาพันธ์ 2566

0.20

22. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหารของตำรับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน ผศ.ดร.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5 (หน้า 404-415)

  15 – 16 ธันวาคม 2565

0.20

23. การศึกษาประสิทธิภาพของสารก่อเจลในการผลิตกัมมี่กาแฟ

ผศ.ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14  (หน้า 778-785)

  25 - 26 พฤษภาคม 2566

0.20

24. ผลของวัสดุเพาะจากกากกาแฟกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อการเจริญของเส้นใย และการเกิดตุ่มดอกของเห็ดโคนญี่ปุ่น (Agrocybe cylindracea Maire)

อ.ดร.วราภรณ์  แก้วคอน

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (หน้า 598-606)

  25 - 26 พฤษภาคม 2566

0.20

25. การคัดแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่แยกจากตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.วราภรณ์  แก้วคอน
อ.ดร.เสาวนีย์ คัดทะมาตร ผศ.ดร.สมบูรณ์ คาเตจา

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (หน้า 625-632)

  25 - 26 พฤษภาคม 2566

0.20

26. ผลของวัสดุปลูกและการกระตุ้นเมล็ดต่อประสิทธิภาพการงอกของ เมล็ดกาแฟอาราบิก้า

ผศ.ดร.สมฤทัย ตันมา อ.วัฒนา ปัญญามณีศร

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (หน้า 726-734)

 

25 - 26 พฤษภาคม 2566

0.20

- รางวัลหรือผลงานของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2565 บุคลากรของคณะมีผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) อาจารย์ ดร.พงศกร  สมมิตร ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “รากแก้วราชภัฏ” ประจำปี 2565 สาขานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ในวันที่ 29 กันยายน 2565

2) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ตองอ่อน อาจารย์ ดร.วิทยา  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  แก้วพนัส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  สาเพชร                 ได้นำเสนองานวิจัยและได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ระดับ “ยอดเยี่ยม” กลุ่ม 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อผลงาน การสร้างระบบ AI จมูกอิเล็กทอนิกส์สำหรับบ่งบอกลักษณะเฉพาะของแผนที่กลิ่นกาแฟในจังหวัดเชียงราย (Construction of an AI Electronic Nose System for Characterization of a Coffee Aroma Map in Chiang Rai Province)

- ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.  อาจารย์

0

26.5 

 24

 50.5

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

0

 7

 22

 29

3.  รองศาสตราจารย์

0

 0

 3

 3

4.  ศาสตราจารย์

0

 0

 0

 0

รวม

0

 33.5

 49

 82.5


หมายเหตุ : จำนวนบุคลากรสายวิชาการนับตามระยะเวลาการทำงาน ดังนี้

 

ระยะเวลาทำงาน 9 – 12 เดือน

คิดเป็น 1 คน

ระยะเวลาทำงาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  

คิดเป็น 0.5 คน

ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน  

คิดเป็น 0 คน

***นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

 

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 90,760 คน

วันนี้
100
เมื่อวาน
150
เดือนนี้
2,211
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
28,609
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่