คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย (ปีการศึกษา 2562-2564)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัย (ปีการศึกษา 2562 – 2564) ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลแหล่งทุนภายในและภายนอก


ปีการศึกษา
แหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายนอก

2562

574,000

265,000

2563

3,154,500

0

2564

3,040,560

1,300,000- ผลงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาโดยแยกจำนวนเงินตามสัดส่วน


หลักสูตร

จำนวนเงิน

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

134,500

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

0

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

0

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

0

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

90,500

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

117,000

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

0

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

608,130

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

1,070,380

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

772,480

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

615,570

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

0

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

4,500

14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

0

15. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

0

16. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

300,000

17. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

442,500

18. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

442,500

- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ (TCI Scopus ISI)
รายละเอียดข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/
รูปแบบการเผยแพร่)

ปรากฏ
ในฐานข้อมูล

วันเดือนปี
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

1. Inexpensive protein overexpression driven by the NarL transcription activator protein

ผศ.ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต

Biotechnol Bioengineering. 2022: 1–10

SCOPUS

accepted for publication 20 February 2022

1.00

2. กระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ

ผศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 47 หน้า 379-394

TCI 1

กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

0.80

3. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับเยาวชนและ ประชาชน จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์
อ.ดร.ปรมินทร์  อริเดช
อ.ไอลดา  มณีกาศ
อ.วิทยา  พูลสวัสดิ์

วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 128-141

TCI 1

มกราคม-เมษายน 2565

0.80

4. รูปแบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่

ผศ.ดร.สุวดี  อุปปินใจ
อ.ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
อ.ดร.สุภาพร  เตวิยะ

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 447-463

TCI 1

กุมภาพันธ์ 2565

0.80

5. การใช้กระบวนการสร้างจินตภาพในการพูด เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด

อ.พงศกร สมมิตร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 40(6), 119-128. (2564)

TCI 1

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

0.80

6. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4C’s) ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (CCR) สำหรับนักศึกษาครู

ผศ.ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

วารสารศิลปากร  ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 371-388

TCI 2

มกราคม-มิถุนายน 2564

0.60

7. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ.ไอลดา มณีกาศ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 หน้า 132-144

TCI 2

กันยายน - ธันวาคม 2564

0.60

8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

อ.ณัฐธิดา ดวงแก้ว

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 หน้า117-131

TCI 2

กันยายน-ธันวาคม 2564

0.60

9. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

อ.ดร.สุภาพร เตวิยะ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 122-134

TCI 2

มกราคม-เมษายน 2565

0.60

10. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นอำเภอพาน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ.ณิชาพัฒณ์
ไชยเสนบดินทร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้า 91-105

TCI 2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

0.60

11. โปรแกรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์เพื่อการปรับตัวทางสังคมภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.กนกวรรณ วังมณี
ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้า 29-41

TCI 2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

0.60

12. การ‌พัฒนายุทธศาสตร์‌การ‌บริหาร‌และการ‌จัดการสถานศึกษาขั้นพื้น‌ฐาน‌ใน‌สังคม‌สูง‌วัย‌ของ‌โรงเรียน‌ริม‌โขง‌วิทยา‌ ‌จังหวัด‌เชียงราย

รศ.ดร.ประเวศ  เวชชะ
อ.ดร.สมเกียรติ  ตุ่นแก้ว
ผศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 9(35), 87-96.

 TCI 2

เมษายน - มิถุนายน 2564

0.60

13. ระบบและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง : จากงานวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช
รศ.ดร.ประเวศ เวชชะ
อ.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 9(35), 9 - 16.

 TCI 2

เมษายน - มิถุนายน 2564

0.60

14. THE APPICATION OF CIPPA MODEL IN TEACHING CHINESE FOR THAI STUDENTS

อ.มลฤดี แซ่ม้า

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 153-167

TCI 2

กรกฎาคม- ธันวาคม 2564

0.60

15. การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.เสาวคนธ์  จันต๊ะมาต

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN 2730-1303) ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 72-85

TCI 2

มกราคม –  เมษายน 2565

0.60

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.รักชนก อินจันทร์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้า 124-135

TCI 2

กันยายน
– ธันวาคม 2564

0.60

17. กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ
ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
อ.ดร.สมเกียรติ  ตุ่นแก้ว

วารสารการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 36  หน้า 350-360

TCI 2

กรกฎาคม - กันยายน 2564

0.60

18. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนตามแนวคิดการศึกษา 4.0

ผศ.ดร.สุวดี  อุปปินใจ
ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
อ.ดร.สมเกียรติ  ตุ่นแก้ว

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 37  หน้า 43-52

TCI 2

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

0.60

19. การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

อ.รักชนก  อินจันทร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 หน้า 73-84

TCI 2

มีนาคม – เมษายน 2565

0.60

20. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านดิจิทัลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ผศ.ดร.สุวดี  อุปปินใจ
ผศ.ดร.ไพรภ  รัตนชูวงศ์
ผศ.ดร.ประเวศ  เวชชะ

Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 1-18

TCI 2

มีนาคม 2565

0.60

21. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง นิราศเมืองแกลง ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284047

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

22. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง นิราศภูเขาทอง ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284048

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

23. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร   ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284049

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

24. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ
ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284050

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

25. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตพระลอ ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284051

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

26. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง นิราศพระบาท ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284052

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

27. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284053

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

28. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ ในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284054

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

29. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่อง บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือขุนช้าง
ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.284055

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

30. ลิขสิทธิ์บทเพลงพรรณไมในวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ประเภท : ดนตรีกรรม

อ.พงศกร  สมมิตร

จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ ด.2840456

 

31 พฤษภาคม 2565

0.60

31. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 2202000988 เครื่องทำความสะอาดกลิ่นอับ ในนวมมวย

ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
ผศ.กัญจน์ แกล้วกล้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่คำขอ : 2202000988 วันที่รับคำขอ : 4 มีนาคม 2565

 

4 มีนาคม 2565

0.40

32. The Guideline for Information Technology Administration of Wiang Thoeng School (Thoengthamnupracha) under Chiang Rai Primary Educational Service Area

ผศ.ดร.พูนชัย  ยาวิราช
ผศ.ดร.สุวดี  อุปปินใจ

The Conference Academic Seminar National/International Research Presentations and the Annual Relations Administration 2022 (69-82)

 

11 มีนาคม 2565

0.40

33. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19

อ.ดร.เสาวนีย์ คัดทะมาตร
อ.จุฑามาศ  สุขเป็ง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หน้า 313-320)

 

27 พฤศจิกายน 2564

0.20

34. การพัฒนาสตูดิโอแบบ DIY สำหรับส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนสู่ออนไลน์ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์
อ.ขนิษฐา สุภาวรรณ์
ผศ.ปริญญา สาเพชร
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 124-133

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

35. ต้นแบบนวัตกรรม “ค่าย SUPER SPEAKER เพื่อยกระดับศักยภาพการพูดในที่ชุมชนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด

อ.พงศกร สมมิตร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 730-742

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

36. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเทนนิสของผู้เล่นกีฬาเทนนิสในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
อ.อังคณา กันใจแก้ว

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 743-751

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

37. การพัฒนาชุดฝึกคำศัพท์คล้องจองภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 752-759

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

38. การพัฒนาทักษะการจำตัวอักษรจีนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียของนักศึกษาโปรแกรมการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 844-855

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

39. แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬาฟุตบอลของผู้เรียนจากโรงเรียนสอนกีฬาฟุตบอลในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า
อ.ดร.ดำเกิง วัฒนวีร์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 867-878

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

40. ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คและผักสลัดเรดโอ๊ค ในระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

อ.วัฒนา ปัญญามณีศร
ผศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 1,001-1,007

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

41. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านเอ็นเหลือง เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปาลี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น New Normal and Local Development Perspectives หน้า 1,008-1,017

 

24-25 มิถุนายน 2564

0.20

42. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น     

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปาลี
อ.สมชาย ใจบาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้าที่ 229-240

 

11 มีนาคม2565

0.20

43. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาดน้ำฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์

ผศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
ผศ.ดร.แสงระวี  ณ ลำพูน
อ.วัฒนา ปัญญามณีศร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้าที่ 98-107

 

11 มีนาคม.2565

0.20

44. การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีสารสกัดจากดอกฮอปส์

ผศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
อ.วัฒนา ปัญญามณีศร
อ.ดร.เสาวนีย์ คัดทะมาตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 หน้า 29-37

 

25 กุมภาพันธ์2565

0.20

45. การพัฒนาชุดการสอน นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว ในหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดเชียงราย

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 หน้า 35-43

 

25 กุมภาพันธ์2565

0.20

46. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์

อ.ดร.ยุทธศิลป์  ชูมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 หน้า  44-51

 

25 กุมภาพันธ์2565

0.20

47. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลหนองบัว เชียงราย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 2 ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

อ.ดร.สุภาพร เตวิยะ

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ หน้า 887-901

 

11 มีนาคม 2565

0.20

48. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยกลวิธีการสอน แบบ KWL Plus กับชุดกิจกรรมที่มีชีวิตเพื่อส่งเสริมทักษะอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ.ดร.ทวีศักดิ์ ลินคำ

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ หน้า 801-816

 

11 มีนาคม 2565

0.20

49. การใช้เกมการศึกษา Wordwall เพื่อพัฒนาทักษะ   การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น      

อ.อัจฉรา ลิมปภัทรากุล

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ หน้า 829-842

 

11 มีนาคม 2565

0.20

50. การสร้างสื่อดิจิทัลและสื่อเสมือนจริงร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทย สู่ความท้าทายตามวิถีปกติใหม่” (หน้า 1379-1390)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

51. การใช้บทเรียนเสริมจากนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยคในภาษาไทย ตามทฤษฎีการทำงานของสมอง สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล

รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติและงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทายตามวิถีปกติใหม่” (หน้า 421-434)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

52. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

อ.ขนิษฐา สุภาวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 51-74

 

11 มีนาคม 2565

0.20

53. ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านป่ายางมน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผศ.กรรณิการ์  แซ่ใช้

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 (แบบออนไลน์)
(หน้า 167 – 178)
คณะศึกษาศาสตร์                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

13 พฤษภาคม 2565

0.20

54. กรณีศึกษานวัตกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้มที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ

อ.ดร.หาญศึก  เล็บครุฑ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรม ศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หน้า 1-13

 

11 มีนาคม 2565

0.20

55. ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

อ.ดร.สมเกียรติ  ตุ่นแก้ว

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรม ศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หน้า 1-15

 

11 มีนาคม 2565

0.20

56. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Micro: bit เรื่อง การวัดอุณหภูมิเล้าไก่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย               

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2365-2375. (2565).

 

11 มีนาคม 2565

0.20

57. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (The 7th National Conference on Education and The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2022): Design and Implementation for the Future in Education), 119-130, (2565).

 

13 พฤษภาคม 2565

0.20

58. กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับสถานประกอบการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษา: พื้นที่เกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สมบูรณ์ คำเตจา

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
หน้า 1403-1049

 

25 มีนาคม 2565

0.20

59. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง เพื่อกักเก็บด้วยอนุภาคไลโปโซม

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำป 2565
(แบบออนไลน์), หน้า 1336-1343.

 

25 มีนาคม 2565

0.20

60. การวิเคราะห์หาปริมาณซูโครส ในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้ำเชื่อมโดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงอย่างง่ายที่สร้างเองโดยอาศัยเลนส์นูน            

อ.ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน
อ.ดร.นภาพร วรรณาพรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2564. 60–68.

 

18 มีนาคม 2564

0.20

61. แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ASSURE Model วิชาการงานอาชีพของครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย

อ.รักชนก อินจันทร์
อ.ชญานิน วังตาล
อ.กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์

รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13. หน้า 1662-1675.

 

12 พฤษภาคม 2565

0.20

62. การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน รายวิชาการงานอาชีพ โดยใช้การสอนเทคนิค Learning Together (เรียนรู้ไปด้วยกัน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

อ.ชญานิน วังตาล

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4  หน้า 2578-2588

 

11 มีนาคม 2565

0.20

63. การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการแรงเสริมทางบวก รายวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

อ.กฤษณกันฑ์ ภาโพธิรัตน์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 หน้า 2598-2608

 

11 มีนาคม 2565

0.20

64. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติและงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
หน้า 1-11

 

11 มีนาคม 2565

0.20

65. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานผ่านสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับชาติ ครั้งที่ 7 (หน้า 167 - 178). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

13 พฤษภาคม 2565

0.20

66. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การไม่ส่งงาน การบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน

การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 58-63

 

11 มีนาคม 2565

0.20

67. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง การดลและแรงดลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม               

อ.ขนิษฐา สุภาวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 64-75

 

11 มีนาคม 2565

0.20

68. การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนสื่อกล่องช่วยเหลือ (Help box) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารสำหรับผู้เรียนออทิสติก

อ.อุไรวรรณ กิมเฮง
อ.ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์

การประชุมสัมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติและงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (หน้า 1- 11) ศรีสะเกษ: สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

69. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนจากบทเรียนออนไลน์ Google site ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสหศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
อ.มลฤดี แซ่ม้า
อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
อ.เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 2083-2096

 

11 มีนาคม 2565

0.20

70. การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกม Nearpod ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน

อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน
อ.ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
อ.มลฤดี แซ่ม้า
อ.เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 2070-2082

 

11 มีนาคม 2565

0.20

71. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Smart Home เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Micro bit ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2390-2403. (2565).

 

11 มีนาคม 2565

0.20

72. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ.ดร.วราภรณ์ แก้วคอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 134-142

 

11 มีนาคม 2565

0.20

73. ผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบออนไลน์โดยใช้ Google classroom เรื่อง ระบบหายใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม               

ผศ.ดร.สมบูรณ์  คำเตจา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 307-312

 

11 มีนาคม 2565

0.20

74. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกอ่านประกอบบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล
อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 1889-1902

 

11 มีนาคม 2565

0.20

75. การพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำแท้โดยใช้ชุดสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล
อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 1917-1931

 

11 มีนาคม 2565

0.20

76. การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล
อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 1932-1944

 

11 มีนาคม 2565

0.20

77. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล
อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 1945-1958

 

11 มีนาคม 2565

0.20

78. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานพื้นบ้าน 4 ภาค โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

อ.ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล
อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 1959-1973

 

11 มีนาคม 2565

0.20

79. การศึกษาผลกระทบโควิด-19  ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาครูวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.อนันต์ รูปงาม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2565 (หน้า 1-11)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

80. การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Quizlet และเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

อ.ชญานิน  พันธ์ศรีสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 858-870

 

11 มีนาคม 2565

0.20

81. การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

อ.Ivan Benedict New

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 หน้า 871-886

 

11 มีนาคม 2565

0.20

82. ผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อการพัฒนานักศึกษาครูโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.อนุชิต  วัฒนาพร

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2565 (หน้า 1-11)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

83. ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.กิตติศักดิ์  นิวรัตน์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2565 (หน้า 1-10)

 

11 มีนาคม 2565

0.20

- รางวัลหรือผลงานของอาจารย์
1) อาจารย์ ดร.วันชนะ จิตอารีย์ ได้รับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ประเภทบรรยายระดับชาติ หัวข้อ การสร้างสื่อดิจิทัลและสื่อเสมือนจริงร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (ออนไลน์/ออนไซต์)

2) อาจารย์ ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอยู่ในระดับดีมาก ด้านการศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน “นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวในหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในจังหวัดเชียงราย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา  ชัยชนะ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอยู่ในระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกฮอปส์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4) อาจารย์พงศกร สมมิตร ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จำนวน 10 ผลงาน

- ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์


ข้อมูลอาจารย์

จำนวนอาจารย์

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

83

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

     2.1 จำนวนอาจารย์ประจำที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

24

     2.2 จำนวนอาจารย์ประจำที่เป็น รองศาสตราจารย์

3

     2.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่เป็น ศาสตราจารย์

0

รวมจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

27

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 24,102 คน

วันนี้
50
เมื่อวาน
141
เดือนนี้
2,929
เดือนที่แล้ว
4,810
ปีนี้
12,764
ปีที่แล้ว
11,338

Facebook Fanpage

แผนที่