Regional Development Through Rajabhat Innovators

ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5

นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เจ้าภาพ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นับถอยหลังการประชุมวิชาการครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5

สำหรับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ (เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/บทความ

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ (ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/บทความ

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อฟังบรรยายพิเศษ และเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

แผนที่ส่วนจัดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest articles from our blog

โรงแรม ที่พัก

0
จังหวัดเชียงราย