กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5 นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เจ้าภาพ) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เวลา กิจกรรม
8.30 – 9.00 น.ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9.00 – 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5
– กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10.00 – 12.00 น.
นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ อาคารเรียนรวม 101
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ อาคารเรียนรวม 101
15.00 – 15.30 น.
พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน
พิธีปิด

*หมายเหตุ : กำหนดการและห้องนำเสนอผลงาน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม