ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษีย์ 57100 หมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014 หมายเลขโทรสาร 053 776 014

ผู้ประสารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เทพนุรัตน์    โทรศัพท์ 095-1342391

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์  ปาลี     โทรศัพท์ 097-9211381