ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายการDownload
1. Template บทความ (ไฟล์ PDF)Click Here
2. Template บทความ (ไฟล์ WORD)Click Here
3. Template ไฟล์นำเสนอโปสเตอร์ (ไฟล์ PPT) (นำเสนอรูปแบบ e-poster ไม่เกิน 8 นาที และตอบคำถาม 2 นาที)Click Here
4. Template ไฟล์นำเสนอโปสเตอร์ (ไฟล์ PNG) (นำเสนอรูปแบบ e-poster ไม่เกิน 8 นาที และตอบคำถาม 2 นาที)Click Here
5. Template การนำเสนอแบบรรยาย (ไฟล์ PPT) (นำเสนอรูปแบบปากเปล่า ไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)Click Here
6. คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการนำเสนอผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยClick Here
7. หนังสือเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 8 ราชภัฏClick Here
8. กำหนดการนำเสนอผลงานClick Here
9. บทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5Click Here
10. บทความรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
หากต้องการแก้ไขบทความ กรุณาติดต่อ อีเมล์ innovators.edu@crru.ac.th กรุณาระบุ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้แต่ง หรือ หน้าบทความ
Click Here