เกียรติบัตร

เกียรติบัตรการประชุมวิชาการครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 : นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หากต้องการแก้ไขเกียรติบัตร กรุณาติดต่อ อีเมล์ innovators.edu@crru.ac.th
กรุณาระบุ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้แต่ง

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาประถมศึกษา ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิชาสังคมศึกษา,คหกรรม, สุขศึกษา

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาการบริหารการศึกษา

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิชาประถมศึกษา ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา,คหกรรม, สุขศึกษา

หากต้องการแก้ไขเกียรติบัตร กรุณาติดต่อ อีเมล์ innovators.edu@crru.ac.th
กรุณาระบุ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้แต่ง