ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL3


อบรมเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์