ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร

โครงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี

และเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

ระหว่างวันที่ 12 - 13 และวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

หมายเหตุ : ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะมารับด้วยตนเองที่ มหาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


ห้องอบรมฯ ที่ 1 ห้อง 232 จำนวน 46 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขที่วุฒิบัตร
1 นางสาว ณัชชา สมวุฒิ บ้านรักแผ่นดิน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6287
2 นาง เบญจมาศ สำเนียงเย็น บ้านทุ่งคำ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6288
3 นาง ภัทรา เหล่าศุภกุล บ้านห้วยมะหินฝน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6289
4 นาง บุรัสกร ศรีคำจักร์ เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6290
5 นาง กัลยา สังข์รุ่ง ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6291
6 นาง กฤษณา งามนอก เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6292
7 นาง สมฤดี แสนเขียว บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6293
8 นาง อิสรา ธริญาติ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6294
9 นาง ทิพย์วรรณ ไชยชมภู เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6295
10 นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านปางห้า
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6296
11 นางสาว ศุภิสรา ธิปวง บ้านปางห้า
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6297
12 นาง คะนึงนิจ พลตรี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6298
13 นาย โสพณ ณ ลำปาง บ้านห้วยเฮี้ย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6299
14 นาง อัจฉราพร พรหมพินิจนันท์ บ้านขัวแคร่
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6300
15 นาย สรายุทธ ติยะกว้าง บ้านน้ำจำ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6301
16 นาย ญาธิป เหล่ารักผล บ้านดงบุญนาค
ครู
สพป.พะเยา เขต 1
6302
17 นาง อุทัยวรรณ ต๊ะคำ บ้านดงบุญนาค
ครู
สพป.พะเยา เขต 1
6303
18 นาง ปริศนา บัวแสง อนุบาลเวียงแก่น
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6304
19 นางสาว กฤษณา เกี๋ยงมะนา บ้านแม่ตะละ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6305
20 นาย อาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6306
21 นางสาว ดวงมณี นันติ ชุมชนบ้านต้าตลาด
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6307
22 นาง มณินทร สอนเงิน โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6308
23 นาย สมพร กำลังศรี โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6309
24 นาง จงกลณี ท้าวราช ขุนขวากพิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6310
25 นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6311
26 นาย พิชฌา หอมนาน ยางฮอมวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6312
27 นางสาว ประวีรา ไชยชมภู เทิงวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6313
28 นาย โกสินทร์ ไชยชมภู เทิงวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6314
29 นางสาว พรสินี นพวงค์ บ้านโป่งเหนือ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6315
30 นาง พัชรินทร์ จันทร์นวล แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6316
31 นาง รัตติกาล อินผล แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6317
32 นางสาว อัญชลี เทพา บ้านเทอดไทย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6318
33 นาง ชนกนันท์ ทองมาลา บ้านหนองบัวคำ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6319
34 นางสาว เกษกนก อินตานนท์ อนุบาลเวียงป่าเป้า
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6320
35 นาง กิตติการ์ ปินคำ บ้านเวียงหวาย
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6321
36 นาง ดวงเดือน ลาคำ สัลสลีหลวง-สันนายาว
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6322
37 นางสาว จารุกัญญ์ วงศ์ไชย บ้านม่วงคำ
ครู
สพป.พะเยา เขต 1
6323
38 นางสาว ณฐมน ทาแก้ว แม่จันวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6324
39 นางสาว เบญจวรรณ คำถิน ชัยชุมภู
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6325
40 นางสาว นารีรัตน์ รีรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6326
41 นาง อรทัย เมืองมูล ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6327
42 นาง สุภาภรณ์ คำบุญเรือง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6328
43 นาง นาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6329
44 นางสาว ละมัย กิติ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6330
45 นาย สมชาย สมบูรณ์ แม่จันวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6331
46 นาง ธัญชิตา รัตนาธรรม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
ครู
สพม. เขต 36
6332


ห้องอบรมฯ ที่ 2 ห้อง 233 จำนวน 40 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขที่วุฒิบัตร
1 นาย คงกฤช อะทะวงศ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6333
2 นาง จีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ จันจว้าวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6334
3 นาย สุรเดช ดอกมะลิ จุนวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6335
4 นาง ปาริชาติ ราษี เชียงคำวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6336
5 นาง ประภาพร ทุ่งภักดี บ้านผาเสริฐ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6337
6 นางสาว ประทุมทิพย์ บุญยวง บ้านเวียงเดิม
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6338
7 นาง วราภรณ์ พรสวัสดิ์ บ้านปงเคียน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6339
8 นาย สมบูรณ์ ชุ่มมงคล บ้านปงเคียน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6340
9 นาง เสาวรส นรากุลอนันต์ บ้านปุยคำ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6341
10 นาย พงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6342
11 นาง ดารุณี คำจันทร์วงค์ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6343
12 นาง ชนิกานดา เผ่าดี บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6344
13 นาง ศรีวรรณ สยาม บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6345
14 ว่าที่ ร.ต. หญิง ประภัสสร ชัยวงค์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6346
15 นาย พัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ ป่าแดงวิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6347
16 นาง เอื้อการย์ นาขยัน พะเยาประสาธน์วิทย์
ครู
สพม. เขต 36
6348
17 นาย กฤษฎากร สงพูล เวียงผาวิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6349
18 นาง อรุณี ผ่องใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ครู
สพม. เขต 36
6350
19 นาย พีรวัฒน์ เทพจักร์ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6351
20 นางสาว สุณัฐชา โนจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ครู
สพม. เขต 36
6352
21 นาย พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง บ้านห้วยไคร้
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6353
22 นางสาว กฤษณา ปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6354
23 นาง นงเยาว์ เนียมแสง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6355
24 นางสาว ปทมาภรณ์ อัมพุธ ฟากกว๊านวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6356
25 นาง อัญชิษฐา ตนภู แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6357
26 นาย แมน ตนภู แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6358
27 นาย ชาญชัย ก้อใจ บ้านห้วยไร่สามัคคี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6359
28 นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6360
29 นาง พัชรา สิทธิอาษา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6361
30 นาง มยุรี มูลสวัสดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ครู
สพม. เขต 36
6362
31 นาง จารุวรรณ จะเฮิง ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6363
32 นาย เกรียงศักดิ์ ยุทโท บ้านห้วยไร่สามัคคี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6364
33 นาง มัญชุภา นาทิเลศ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6365
34 นาย วศิน มังคลาด สามัคคีวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6366
35 นาย แอ๊ด ชาวน่าน ฟากกว๊านวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6367
36 นาง เมทินี กาญจนสมจิตต์ ปล้องวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6368
37 นาง กาญจนา จิตถา ปล้องวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6369
38 นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว ปล้องวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6370
39 นาย ถนอม ใจโลกา ปล้องวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6371
40 นาย จิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6372


ห้องอบรมฯ ที่ 3 ห้อง 234 จำนวน 36 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขที่วุฒิบัตร
1 นางสาว หญิงสินีย์ อินสุขิน แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6373
2 นาย เสกสรร อ้ายสุรินทร์ แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6374
3 นาง ทัศนีย์ พุทธเมฆ แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6375
4 นางสาว เพียรกิจ นิมิตรดี แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6376
5 นางสาว รัชนีกร นำชัย แม่ใจวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6378
6 นางสาว หยาดพิรุณ วรรณะศรี บ้านม่วงชุม
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6379
7 นาง ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว ไทยรัฐวิทยา ๓๒
ครู
 
6380
8 นางสาว หิรัญญา วงค์ปินตา บ้านสุขฤทัย
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6381
9 นางสาว ยุพา ชัยมงคล บ้านปางต้นเดื่อ
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6382
10 นาง ภัทราพร ทรัพย์ศิริ เทิงวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6383
11 นางสาว วัชรี อ้ายไชย เทิงวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6384
12 นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6385
13 นางสาว ฤทธิ์นภา ไชยประภากร บ้านสันป่าเหียว
ครู
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6386
14 นางสาว อุษณาภา พลศักดิ์ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6388
15 นาง ธันวธู สีพรมติ่ง บ้านเวียงพาน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6389
16 นาย ธงชัย มีหลาย ปงพัฒนาวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6390
17 ว่าที่ ร.ต. หญิง กิตติญา วงค์ไชย บ้านเวียงพาน
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6391
18 นางสาว นิตยา ระวิงทอง ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6392
19 นางสาว กาญจนา แสนวงค์ ปงพัฒนาวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6393
20 นาง จรรยา บุญปิง ปงพัฒนาวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6394
21 นาย ณัฐชัย ต๊ะต้องใจ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6395
22 นาง นิภารัตน์ บ่อแก้ว อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6396
23 นาย ดนัยวัฒน์ ทองซิว ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6397
24 นาย สิงหรา พงษ์สนั่น อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6398
25 นาย ศรัณย์ภัทร ปัญญา ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6399
26 นาง ศิริชนก แปงการิยา ชุมชนบ้านสันจำปา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6400
27 นาง นฤมล แสงจันทร์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6401
28 นาย นิวัติ เชียงแรง ดงเจนวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6402
29 นาง กัญญารัตน์ หัวนา ภูซางวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6403
30 นาย นรรท์ทวรรณ ยอดสาร ภูซางวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6404
31 นาง วิลาวรรณ ธะนะ ภูซางวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6405
32 นาย อภิวัฒน์ พวงลำใย พะเยาพิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6406
33 นางสาว จีรนันทน์ วงค์อารีย์ บ้านผาตั้ง
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6407
34 นาย นิคม ภูกันดาน อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6408
35 นางสาว ปริยากร เขื่อนคำแสน บ้านถ้ำปลา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6409
36 นาย เอกสิทธิ์ ทองไฝ บ้านดอนงาม
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6410


ห้องอบรมฯ ที่ 4 ห้อง 235 จำนวน 42 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา
ตำแหน่ง
สังกัด
เลขที่วุฒิบัตร
1 นาง โสภิดา บุญหล้า บ้านสันปูเลย
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6411
2 นางสาว รัตนพรรณ วังดี เชียงคำวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6412
3 นางสาว โสภา มูลเทพ พญาลอวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6413
4 นาย เรวัตร คำเมือง บ้านป่าแหย่ง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6414
5 นาง เพลินจิต ศิริชัย อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6415
6 นาย เกรียงศักดิ์ สนชาวไพร บ้านป่าซาง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6416
7 นางสาว สรัณย์พร ปวนสุรินทร์ ชุมชนสันมะเค็ด
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6417
8 นางสาว ชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู
สพม. เขต 36
6418
9 นาง รมิภา รวมจิตต์ อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6419
10 นาย ปฏิวัติ ยาณะโค บ้านสันทราย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6420
11 นาง นิตยา ยารวง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6421
12 นาย วุฒิชัย วงค์ปัญญา บ้านโป่ง 
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6422
13 นางสาว จีระวรรณ แซ่ผ่าน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6423
14 นางสาว กมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง บ้านแม่ต๋ำ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6424
15 นาย พงษ์พันธุ์ ซาเมาะ ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6425
16 นาย นิคม ศรียอด บ้านขัวแคร่
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6426
17 นาง รัชนี บุญเจริญ อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6427
18 นาง ขนิษฐา วังมณี บ้านทุ่งหลวง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6428
19 นางสาว พิศมาตร พรมมา บ้านป่าก๊อ
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6429
20 นาย พีระศักดิ์  สกุลเวช บ้านหัวดอย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6430
21 นาง พรรณทิพย์ เรือนอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6431
22 นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6432
23 นางสาว สุภาพรรณ คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6433
24 นาง จิราภา ศรีเดช บ้านราษฎร์ภักดี
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6434
25 นางสาว ฉันทนา อุตมะ เพียงหลวง 16
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6435
26 นางสาว คงขวัญ คำน้อย อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 3
6436
27 นาย สรรธาร สิงห์ตา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ครู
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6437
28 นางสาว ชุมพร บุญศรี เชียงคำวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6438
29 นาง ณัฏฐ์ชุดา จอมแก้ว บ้านห้วยหมอเฒ่า
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6439
30 นาง ทัศนีย์ เชื้ออุบล อนุบาลเชียงราย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6440
31 นาง แสงเดือน เป็งใจ บ้านไชยสถาน
ครู
สพป.พะเยา เขต 2
6442
32 นาย จำรูญ นิธิชนาธร บ้านแม่โมงเย้า
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6443
33 นาง รุ่งนภา ทองขวัญ บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6444
34 นาย เสกสรร เทพยศ เชียงของวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6445
35 นาง จุฑาทิพย์ ชัยวงศ์ ขุนขวากพิทยา
ครู
สพป.เชียงราย เขต 4
6446
36 นาย นนท์ธวัช ยามี พร้าววิทยาคม
ครู
สพม. เขต 34
6447
37 นาง จันทรา เชื้อเมืองพาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 2
6448
38 นาย ปรีชา ศิริวงศ์ทอง ปล้องวิทยาคม
ครู
สพม. เขต 36
6449
39 นาย ประนม แสงเดือน ปากจอกวิทยา
ครู
สพป.แพร่ เขต 2
6450
40 นาง เตือนใจ ดิษยะกมล บ้านโป่งช้าง
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6451
41 นาง เทียรมณี เทพนิล อนุบาลเชียงราย
ครู
สพป.เชียงราย เขต 1
6452
42 นางสาว ณัฏฐณิชา สมจักร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ครู
สพม. เขต 36
6453

 

หมายเหตุ : ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะมารับด้วยตนเองที่ มหาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เข้าสู่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์