ตารางอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุนที่ 13

ระหว่างวันที่ 11 - 12 และวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

กำหนดการ

07.30 – 08.00 น.       ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องเรียนรวม 219
08.00 – 08.15 น.        พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องเรียนรวม 219 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.15 – 09.00 น.        ทดสอบก่อนการอบรม (ตามห้องแบ่งกลุ่ม สามารถตรวจสอบรายชื่อการแบ่งกลุ่มได้ที่เว็ปไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.crru.ac.th)

 


ห้องอบรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ห้องที่ 1
ห้อง 232
หน่วย 2 9.00-10.30 น. อ.อุบลวรรณ
            10.30-12.00 น. ผศ.ดร.ประภาส
หน่วย 4 10.30-12.00 น. รศ.ดร.นพพร
(การวิจัย)
หน่วย 3 9.00-12.00 น. ดร.สมบูรณ
หน่วย 2 13.00-16.00 น. ผศ.ธาดา
หน่วย 1 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.อัญชลี หน่วย 3 09.00-12.00 น. อ.อนุชิต
หน่วย 4 13.30-16.00 น. รศ.ดร.นพพร
(การวางแผนกลยุทธ์)
ห้องที่ 2
ห้อง 235
หน่วย 4 09.00-12.00 น. รศ.ดร.นพพร
(การวิจัย)
หน่วย 2 13.00-14.30 น. อ.อุบลวรรณ
            14.30-16.00 น. ผศ.ดร.ประภาส
หน่วย 2 09.00-12.30 น. ผศ.ธาดา
หน่วย 3 13.00-16.00 น. ดร.สมบูรณ์
หน่วย 1 09.00-16.00 น. ดร.สุดาพร หน่วย 4 09.00-12.00 น. รศ.ดร.นพพร
(การวางแผนกลยุทธ์)
หน่วย 2 12.00-16.00 น. อ.อนุชิต
ห้องที่ 3
ห้อง 237
หน่วย 2 09.00-10.30 น. ผศ.ดร.ประภาส
            10.30-12.00 น. อ.อุบลวรรณ
หน่วย 3 13.00-16.00 น. ดร.สมบูรณ์
หน่วย 4 09.00-16.00 น. ดร.ชัย หน่วย 2 09.00-12.00 น. ผศ.ธาดา
หน่วย 3 13.00-16.00 น. อ.อนุชิต
หน่วย 1 09.00-16.00 น. ดร.สุดาพร
           

รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 13
"สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น"ห้องที่ 1 ห้อง 232

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นาง ลัดดา ชูมนตรี บ้านปางงุ้น ครู สพป.พะเยา เขต 1
2 ว่าที่ ร.ต. เจษฎา แก้วจิโน ถ้ำปินวิทยาคม ครู สพม. 36
3 น.ส. วรัญญา ถาหมี บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
4 นาง อุมารินทร์ วงศ์เรียน บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
5 น.ส. สุดารัตน์ สุนทรวุฒิ บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
6 นาย บุญเยี่ยม ประเสริฐไทย บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
7 น.ส. ศุภมาส อริวรรณา บ้านปางสัก ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
8 นาง อรวรรณ จอมขันเงิน วรุณเทพ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
9 น.ส. นันทนา วรรณชัย บ้านแม่ขิ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
10 น.ส. โสภา สุวรรณ์ บ้านต้นโชค ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
11 นาย ธนวินท์ มูลทากรม พัฒนาต้นน้ำขุนคลอง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
12 น.ส. ฤทัยรัตน์ ตานัน ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
13 น.ส. ยุภารัตน์ ใจแก้ว บ้านโป่งนก ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14 นาย เลอเกียรติ จันธิมา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู สพม. 36
15 นาง กานต์รวี จันธิมา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู สพม. 36
16 นาง เทียมรัตน์ มาถา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู สพม. 36
17 นาง กิตติมา รัศมี บ้านภูเงิน ครู สพป.พะเยา เขต 1
18 นาง ตรีรัตน์ แก้วมูลคำ อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ครู สพป.พะเยา เขต 1
19 นาง พรสวรรค์ เขียวไวย์ บ้านป่ายาง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
20 นาง อรวรรณ บุญทันตา อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
21 นาย กิตติศักดิ์ หงษ์ทอง บ้านวังขอนแดง ครู สพป.พะเยา เขต 1
22 นาง ดวงใจ ฟองจำ บ้านภูเงิน ครู สพป.พะเยา เขต 1
23 น.ส. วรรณภัทร วรรัตน์รัชกุล ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ครู สพป.เชียงราย เขต 3
24 น.ส. ทิพวรรณ บัวบาน บ้านอ่าย ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
25 นาย รชฏ อิ่นคำ บ้านทุ่งม่าน ครู สพป.เชียงราย เขต 2
26 น.ส. มัทธนา ปัญญาโส บ้านปางสัก ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
27 น.ส. ปิยะพร พิชญ์ภัทรกุล บ้านป่าเหมือด ครู สพป.เชียงราย เขต 3
28 นาง เยาวเรศ ฟองคำ บ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) ครู สพป.พะเยา เขต 1
29 น.ส. ณัฏฐ์ชณาพร อนันต๊ะ บ้านนาหวาย ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
30 น.ส. ภริตพร ขันมอญ บ้านห้วยต้นตอง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
31 นาง จิรานันท์ กันป้อ บ้านเมืองนะ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
32 นาง ทิพปภา จันทร์ลือ ดอนศิลาผางามวิทยาคม ครู สพม. 36
33 นาย คมกริช ยอดสุวรรณ์ บ้านป่ายาง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
34 นาง พัชรินทร์ ดีปัญญา บ้านบุญนาค ครู สพป.เชียงราย เขต 4


ห้องที่ 2 ห้อง 235

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นาง พิกุลทอง ผาแก้ว บ้านร่องขุ่นป่าข่าฯ ครู สพป.เชียงราย เขต 4
2 น.ส. นิรมล ธิชาญ ป่าตึงพิทยานุกูล ครู สพป.เชียงราย เขต 3
3 นาง มยุเรศ บุญทวี บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
4 น.ส. สร้อยนรินทร์ คุมคำ บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5 น.ส. วงเดือน ครินชัย บ้านเปียงหลวง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6 นาง นรินภรณ์ อินมา อนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
7 นาง ชมพูนุท ใบยา บ้านเด่นศาลา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
8 น.ส. กาญจนา คำดี บ้านป่าเหมือด ครู สพป.เชียงราย เขต 3
9 น.ส. รัตนา จองคำ บ้านเกี๋ยง ครู สพป.เชียงราย เขต 4
10 น.ส. จารุณี ขันใจ ดอกคำใต้วิทยาคม ครู สพม. 36
11 นาง นตยา โกเสนตอ วัดบ้านท่า ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
12 นาง ธัญวรัตน์ พงษ์กาสอ บ้านสันหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
13 นาง อำพร จอมคำ บ้านเอียนฯ ครู สพป.เชียงราย เขต 4
14 นาง กนกรัตน์ แสงงาม อนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
15 นาง พิมพ์นรี ธนะเรือง ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
16 นาง สุพิน ทิศลังกา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ครู สพป.เชียงราย เขต 2
17 นาง ยุวดี ไชยลังกา บ้านป่าซาง ครู สพป.เชียงราย เขต 1
18 นาย พศวีร์ กองคำ บ้านป่าซาง ครู สพป.เชียงราย เขต 1
19 นาย สุริยันต์ บุญรัตนพิริยะ บ้านเมืองนะ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
20 นาง ศิริทร ปฐมวงค์ บ้านแม่คี-หนองอ้อ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
21 น.ส. วิภานันท์ เพชรดง บ้านสันโค้ง (เชียงราจรูญราษฎร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
22 นาง จีราวรรณ เมืองเปรม อนุบาลศรีค้ำ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
23 นาย อำนาจ เมืองเปรม บ้านป่าบงแม่จัน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
24 นาย จักรี คนงาน ชุมชนบ้านหนองเลา ครู สพป.พะเยา เขต 2
25 นาง วรนุช บุญเรือง โรงช้างวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
26 น.ส. สายสวัสดิ์ ปงกันมูล อนุบาลดอยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
27 น.ส. แววดาว สุทธหลวง บ้านหนองขี้นกยาง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
28 นาย สนั่น มลานวน ศึกษานารีอนุสรณ์ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
29 นาง วิลัยพร หงุ่ยกระโทก อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ครู สพป.พะเยา เขต 2
30 นาย เอกพันธ์ ทนันไชย ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
31 นาย ดุสิต คฤหานนท์ บ้านห้วยม่วง ครู สพป.เชียงราย เขต 2
32 นาย ภัฏธนพงษ์ วรโชติอนันต์กุล อนุบาลโชคชัย   ครู สพป.เชียงราย เขต 3
33 น.ส. เสาวภา ไชยยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
34 นาย วัฒนา พรมมินทร์ บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3


ห้องที่ 3 ห้อง 237

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส. เบญจวรรณ เทพสมรส บ้านห้วยหก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
2 น.ส. กิ่งกาน สุภิมล บ้านนางแลใน ครู สพป.เชียงราย เขต 1
3 นาย อุปัญญา เขียวน้ำชุม ราชานุเคราะห์ ครู สพป.พะเยา เขต 2
4 น.ส. บุษกร ปัญญาภู ราชานุเคราะห์ ครู สพป.พะเยา เขต 2
5 นาง ทศพร สมยง บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
6 นาย พนม สมยง บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
7 นาย พชรวรรษ จอมโนนเขวา บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
8 นาย ณรงค์ ทัญญาสัก แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. 36
9 น.ส. พิชญาภัช รวดเร็ว บ้านเวียงพาน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
10 นาย ดนัยรัตน์ มณี บ้านแม่หม้อ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
11 นาง โสภา ประจิตร สามัคคีวิทยาคม ครู สพม. 36
12 นาง ศิริรัตน์ ชูกร บ้านดง ครู สพป.พะเยา เขต 1
13 นาง วันเพ็ญ ปงคำเฟย บ้านดง ครู สพป.พะเยา เขต 1
14 นาย ชาญชัย ก้อใจ บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
15 น.ส. วิลาวัลย์ อุ่นนันกาศ บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
16 นาง รุ่งทิวา จันทาพูน บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
17 น.ส. สุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี อนุบาลเชียงราย ครู สพป.เชียงราย เขต 1
18 นาง อรุโณทัย เชื้อเมืองพาน อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
19 นาง รัตนา แก้วตั้ง บ้านวังลาว ครู สพป.เชียงราย เขต 3
20 นาง จิรภิญญา พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
21 นาง วนิดา รัศมี บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
22 นาย ประทีป ทิสา บ้านดอนไชยป่าแขม ครู สพป.พะเยา เขต 1
23 นาย เจษฎาวุฒิ วงศ์ชัย นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ครู สพป.เชียงราย เขต 3
24 นาง กีรติกานต์ พงศ์สิริกุลเดชา นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ครู สพป.เชียงราย เขต 3
25 นาย บุญชัช ผลทิพย์ อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
26 นาง วณิชชา สีหาวงษ์ อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
27 น.ส. เหมือนฝัน พิจารณณ์ เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
28 นาง สายฝน เตรียมธะนะ แม่ยาววิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1
29 น.ส. อัญญมณี วัฒนะนาวิน แม่ยาววิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1
30 นาง กรรณิฌา ไชยรินคำ แม่ยาววิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1
31 น.ส. เบญญาภา เตชะแก้ว ชุมชนบ้านโป่ง ครู สพป.เชียงราย เขต 2


เข้าสู่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์