หนังสือราชการ/คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ

รายชื่อนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู EEF 4101

รายชื่อนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู EEF 4101 การฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน (สังเกตและมีส่วนร่วม)
ตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประชาสัมพันธ์

 เอกสารสำหรับนักศึกษาที่ออกไปสังเกตและทดลองสอน ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

1.การจัดทำรูปเล่มรายงานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน (ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม) EF4101

2.การจัดทำรูปเล่มรายงานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน (ทดลองสอน) EF4102

3.แบบฟอร์มสังเกตการสอนและสังเกตผู้เรียน (observe)

4.สมุดลงเวลาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (note)

5.แบบบันทึกประจำวัน

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————

หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

คลิกดาวน์โหลด

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————

ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู EE 5203 – EF 5204 (เต็มรูป 1 ปี)

ภาคเรียนที่ 1/2560  ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม   –  6  ตุลาคม  2560
ภาคเรียนที่ 2/2560  ตั้งแต่วันที่  24  ตุลาคม  2560 – 9  มีนาคม  2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

คลิกที่นี่

 

————————————————————————————————————————————————————————————

 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

          1. ตรวจเอกสารนักศึกษาภาคปกติ

          2. แบบคำขอขึ้นทะเบียน (คส.01.10)

               2.1.ตัวอย่าง แบบคำขอขึ้นทะเบียน (คส.01.10)

          3. ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ (จำนวน 500 บาท)

               3.1 ตัวอย่าง การกรอกใบชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ (จำนวน 500 บาท)

          4. แบบฟอร์ม KSPBUNDIT ผู้สำเร็จการศึกษา

               4.1 ตัวอย่างการป้อน KSPBUNDIT ผู้สำเร็จการศึกษา