ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

Download เอกสารหลักสูตร โครงการอบรมครู (สพฐ. 1 หมื่นบาท)   arrow

เอกสารหลักสูตร โครงการอบรมครู

00001 หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยผ่านนิทานสร้างสรรค์

00002 หลักสูตรการอบรมครูมวยไทย เพื่อการอนุรักษ์ ในสถานศึกษา

00003 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

00005 หลักสูตรเพลง และ ดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

00006 หลักสูตรสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

00008 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาวิถีพลเมืองประชาธิปไตย

00009 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน

00010 หลักสูตรเทคนิคการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน

00011 หลักสูตรเทคนิคการเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวก

00012 หลักสูตรการเสริมสร้างกลยุทธ์การสอนวิชาฟิสิกส์ แบบประยุกต์ โดยเน้นนวัตกรรมเป็นฐาน