ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)   arrow

1.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

3.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4.สาขาวิชานิเทศการศึกษา