CLEAN & FRESH
FULLY RESPONSIVE
DESIGN

Lorem ipsum dolor amet
tempor incididunt ut
veniam omnis

RESPONSIVE VIDEO
SUPPORT AND
MANY MORE

Lorem ipsum dolor amet
tempor incididunt ut

USING BEST WEB
SOLUTIONS WITH
HTML5/CSS3

Lorem ipsum dolor amet
tempor incididunt ut
veniam omnis

image01

หลักสูตรที่เปิดสอน


ปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ มร.ชร.

เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

อาคารยุพราชวิทยมงคล

สำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร.

ตึกยุพราชวิทยมงคล (ด้านหลัง)

สำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร.

ภาพกิจกรรม

ค่ายอาสาครุศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560

กิจกรรมค่ายอาสาครุศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

กิจกรรมเติมความสุขให้น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 3 มีนาคม 61

ตึกยุพราชวิทยมงคล (ด้านหลัง)

สำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร.

เอกลักษณ์ความเป็นครู

เอกลักษณ์ของ "ครู"

  • อดทน รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อตนเอง
  • ขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม
  • มีความยุติธรรมและทำให้ศิษย์เกิดความอบอุ่นใจ
  • ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัดเหมาะสมกับสภาพอาชีพ
  • เป็นผู้มีวัฒนธรรม และศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
  • สุภาพเรียบร้อย ประพฤติดีสม่ำเสมอ เหมาะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์

ครู คือ แบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ฉะนั้นผู้ดำเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Education, CRRU

สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่แรกเข้าในระดับปริญญาตรีสุกสาขาวิชา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21คลิกดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล

สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์


อาจารย์/เจ้าหน้าที่

คณะครุศาสตร์

นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

บุคคลทั่วไป

คณะครุศาสตร์