หลักสูตรที่เปิดสอน


ปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มร.ชร. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู ครั้งที่ 5

การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๕

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

อาคารยุพราชวิทยมงคล

สำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร.

ActivityBank Admin

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์. 053-776019 โทรสาร. 053-776019 โทรภายใน 1737, 1738

ภาพกิจกรรม

ค่ายอาสาครุศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560

กิจกรรมค่ายอาสาครุศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

กิจกรรมเติมความสุขให้น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 3 มีนาคม 61

ตึกยุพราชวิทยมงคล (ด้านหลัง)

สำนักวิทยบริการ อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร.

เอกลักษณ์ความเป็นครู

เอกลักษณ์ของ "ครู"

  • อดทน รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อตนเอง
  • ขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม
  • มีความยุติธรรมและทำให้ศิษย์เกิดความอบอุ่นใจ
  • ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัดเหมาะสมกับสภาพอาชีพ
  • เป็นผู้มีวัฒนธรรม และศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
  • สุภาพเรียบร้อย ประพฤติดีสม่ำเสมอ เหมาะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์

ครู คือ แบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ฉะนั้นผู้ดำเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Education, CRRU

สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

ไม่มีหัวข้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่แรกเข้าในระดับปริญญาตรีสุกสาขาวิชา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนอ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 21คลิกดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล

สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์


อาจารย์/เจ้าหน้าที่

คณะครุศาสตร์

นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

บุคคลทั่วไป

คณะครุศาสตร์