คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดข่าว :

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 4 – 7 เมษายน 2566 เข้ารายงานตัวทางเว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th
                    2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิมพ์ (Print) ใบรายงานตัวและใบนำส่งเอกสารจากระบบ และแนบเอกสาร (ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกหน้า) รายละเอียดเอกสารมีดังนี้

                                    2.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน (ฉบับที่มีวันอนุมัติจบการศึกษา)     จำนวน 2 ฉบับ
                                    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน 1 ฉบับ
                                    2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน                 จำนวน 1 ฉบับ
                                    2.4 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                               จำนวน 2 ฉบับ
                                    นำส่ง ถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 ทางไปรษณีย์
                    3. ให้ผู้รายงานตัวตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รายงานตัวต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                    4. หากผู้มีรายชื่อไม่รายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์
                    5. หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้รายงานตัวได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

                    6. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2566
                    7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

                    อนึ่ง หากมีข้อทักท้วงผลการคัดเลือก สามารถทักท้วงมาได้ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศนี้

                    กรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โพสเมื่อ : 2023-03-27 | : 4119 Views

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด -
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 กรกฎาคม 2567 | by: ADMIN_EDU | : 101 Views
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568
01 กรกฎาคม 2567 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 560 Views
เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักกีฬา
20 มิถุนายน 2567 | by: ดำเกิง วัฒนวีร์ | : 273 Views
คณะครุศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ ๔
27 พฤษภาคม 2567 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 830 Views
EDU Music Competition #1
03 เมษายน 2567 | by: ADMIN_EDU | : 915 Views

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 96,484 คน

วันนี้
27
เมื่อวาน
142
เดือนนี้
3,210
เดือนที่แล้ว
4,725
ปีนี้
34,333
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่