คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : บทความวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดข่าว :
บทความวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลชื่องานวิจัยดาวน์โหลด
1648914001
เกศรินทร์  บัวย้อย

แนวทางการส่งเสริม กำกับ ติดตามให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

CLICK
2648914004
ญาติชนม์ บัวส้ม

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่

CLICK
3648914007
วิลาสินี พากุดเรือ
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
CLICK
4648914008
บุริศร์ กาใจ

แนวทางการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

CLICK
5648914009
ณัฐวุฒิ ท่าดีสม

แนวทางการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสัก-ศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

CLICK
6648914010
ธีร์สุดา สืบแสน
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
CLICK
7648914012
ธวัชชัย  ยะถา

กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

CLICK
8648914014
รุ่งนภา ไกลถิ่น
แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
CLICK
9648914016
จริญญา เวชศักดิ์สิทธิ์
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
CLICK
10648914017
ปพัชญา  แก้วชัย
แนวทางการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน จังหวัดเชียงราย

CLICK
11648914023
ณิชรีย์ มหาวงศนันท์
แนวทางการบริหารการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ จังหวัดเชียงราย
CLICK
12648914026
ธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง
กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
CLICK
13648914027
ปภัสสร จงตรอง
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
CLICK
14648914029
ธีระกรณ์ แก้วคำ
นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
CLICK
15648914030 
จุฑามาศ ประดับ
การบริหารห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
CLICK
16648914033 
วรวิทยา ลาวตุม
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านวังวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
CLICK
17648914036 
อังคณา  ไชยวงศ์
กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษางานวิชาการ ตามวิถีการเรียนรู้ใหม่หลังวิกฤตโควิด – 19 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
CLICK
18648914039 
ทวีพงษ์ จันธิมา
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
CLICK
19648914045
สถาวร ใจจุมปา

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

CLICK
20648914048 
สุดาวรรณ  ถุงสายแก้ว
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
CLICK
21648914051 
นฤมล สุขแสง
แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
CLICK
22648914053 
ทรงกรด  ทะออน
กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
CLICK
23648914068พิมพ์พร ทองพันธ์
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกครู โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา จังหวัดเชียงราย
CLICK
24648914003
อนุสรา  พันอุโมง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
CLICK
25648914005
วิภา ชัยนา 
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
CLICK
26648914011 
พชระ โพธิเลิศ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลห้วยซ้อ
CLICK
27648914019 
นภัทรธมณฑ์  สุขเกษม

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของโรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0

CLICK
28648914021 
ชญตว์  ปานนับร้อย
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
CLICK
29648914024 
สุชานันท์ ชุ่มสา

แนวทางการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กรณีศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

CLICK
30648914025 
ธนาคม อภิวงค์
แนวทางการบริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
CLICK
31648914028 
อดิเทพ บุบผาสุวรรณ
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
CLICK
32648914031 
จิราพร ปัญญาฟู

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านถ้ำปลา

CLICK
33648914032 
ศรายุทธ  อุ่นใจ
แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ที่สอดคล้องกับการศึกษาหลังสถานการณ์โควิด – 19
CLICK
34648914034 
ศุภการ แก้วรากมุข

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

CLICK
35648914038 
เอกภพ  คำรส

แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

CLICK
36648914040 
นพฤทธิ์ ธิวรรณ์
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านถ้ำปลา
CLICK
37648914043
นันทพร  วงศ์อิสยาห์
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
CLICK
38648914046 
ชนัญญู ตาสาย

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านป่าส้าน

CLICK
39648914049
ธวัลหทัย ฟูฝั้น

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูโรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

CLICK
40648914050
อำนาจ  เมืองเปรม
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
CLICK
41648914052
ศิริลักษณ์  อิ่นคำ

แนวทางการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

CLICK
42648914054
เกวลี มณีจันทร์สุข
กลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
CLICK
43648914058 
พระพลโยธิน ดอนพลก้อม

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะโอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2

CLICK
44648914002 
ณัฐธยาน์ ทรงรัฐพงศ์

CLICK
45648914066 
ศเจตส์ จาตระกูล
แนวทางการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
CLICK
46648914065 
ชุฒิญา คัทซ์
ลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)CLICK
47648914063 
รัชนาท ยะมงคล 
กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านควรดง จังหวัดพะเยา
CLICK
48648914062 
เอกพล  อุโมงค์
วัตกรรมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวาวีวิทยาคม
CLICK
49648914061 
ญาณิสา  คำแสน
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการบุคลากรของโรงเรียนบ้านเวียงกลาง เพื่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  ของผู้เรียน
CLICK
50648914060 
พันธชัย กันตี
แนวทางการบริหารคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเวียงพาน
CLICK
51648914059 
พันธิตรา สายอุปราช
กลยุทธ์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
CLICK
52648914057 
กัญญาภัค พรชนะวัฒนา
กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนขุนขวากพิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
CLICK
53648914056 
สุทธิสิทธิ์ บัณฑิตชูสกุล
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทิง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
CLICK
54648914055 
จุฑามาศ จงใจ
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
CLICK
55648914047
กนกวลี ท้วมจันทร์
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PJBL) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
CLICK
56648914044 
ธันย์ชนก โนราช
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนหนองแรดวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
CLICK
57648914042 
ธนวัฏ แม่นยำ
กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 80,061 คน

วันนี้
74
เมื่อวาน
139
เดือนนี้
2,408
เดือนที่แล้ว
5,048
ปีนี้
17,910
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่