รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานการประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับ ชื่อ – นามสกุลสังกัด
1อรทัย อนุรักษ์วัฒนะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2สัณห์พิชญ์ เทพพนมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3มณีรัตน์ ทองปันมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4รักษยาภรณ์ ถานะวุฒิพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5เกรียงไกร กันตีมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6ธนะดี สุริยะจันทร์หอมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
7บุญส่ง กวยเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8อานนท์ ปลื้มเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9สุภาภรณ์ แก้วเข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10กรพิน พันตะคุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11ปิยะนันท์ คำมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12คมรวี กองศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13กนกพร มังกรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14ภาคิน แสนปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15วรุยุพา แสงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16อุไรวรรณ สันแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18พนัส นาคบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
19ลินดา สีแสงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20สมิตานัน ชาญณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21ชัยณรงค์ รักธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22บัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23เอมอร วันเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24วลิดา อุ่นเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26เคลน บุณยานันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28สุธัมวดี ใจยะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29พิชิตชัย ปิมแปงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม