รายชื่อผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

งานประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับที่ชื่อผู้นำเสนอสาขารูปแบบการนำเสนอสถานะ
1พณิดา ยาใจสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
2พิษณุภาคิณ ไชยมงคลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
3อลงกรณ์ บุญลือสาขาวิชาการบริหารการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
4วิไลพร ลักษมีวาณิชย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
5พัชรินทร์ ชัยเสนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
6มณีรัตน์ ทองปันสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
7วารุณี นามจิตต์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
8บัณฑิตา ยอดวงค์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
9ทักษิณา คำแพงศรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
10จรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
11ณัฐดนัย แก้วจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
12นรีนาถ ทีแสงแดงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
13จุฑารัตน์ ป้อมคำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
14กมลรัตน์ ทองแบนสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
15ฟ้าใส เข็มทองสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
16ธรรมนิศย์ แก้วมณีสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
17คีตภัทร เต๋จ๊ะสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
18สิงหไกร กรุงเกตุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
19กุลวัฑฒ์ ภิรมย์ราชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
20แพรวไพลิน เพชรจำรัสสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
21พรฟ้า แสงสิมมาสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
22ดวงพร สุนทรสรณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
23ธันย์ชนก บุญจันทร์สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
24ณัฐมน สาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
25วัลลภา มณีแสงสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
26สาริศา แจ่มหะไทยสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
27วราลักษณ์ รอดบุญฤทธิ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
28กานต์มณี ใจแก้วสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
29รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
30พิรดา แสงศรีจันทร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
31สุประวีณ จินดาสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
32ณัฐวัตร โนราชสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
33ณัฎฐธิดา อัยรัตน์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
34ณัฎฐ์นรีย์ เม่นวังแดงสาขาวิชานาฏศิลป์/ ดนตรี/ ศิลปศึกษา/ อุตสาหกรรมศิลป์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
35วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
36นันณภัชสรณ์ อินทะสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
37จีรภัทร์ พุทธิมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
38วันชนะ อุดตันสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
39บุษบา นิภัทธเจนสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
40นารา รัตนพงศ์ผาสุขสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
41ธราธร เลิศเสมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
42ธมลวรรณ ใจยะเสสสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
43พิชชาอร เครือวงศ์คำสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
44ศศินภา พรหมมินทร์สาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
45ธราธร เลิศเสมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
46ศศิวิมล ธรรมเนียมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
47รัตนา ดินโสภาสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
48สุชาดา สุภาถาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
49รุ่งนภา ถังทองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
50ธนิต เมธีนุกูลสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
51ลลิตา ชุ่มประมลสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
52กิตติยา ยอดเงินสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
53สิริกาญจน์ เกตุดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
54เบญญาภา สุกใสสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
55เทพรัตน์ มาดีสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
56สิรีธร ลาพรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
57นัฐพงษ์ ถือนิลสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
58กัณฑิมา เผือกใต้สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
59พันธวัช เนื่องวังสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
60บุญส่ง กวยเงินสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
61รักษยาภรณ์ ถานะวุฒิพงศ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
62ดารุณีย์ มีลาภสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
63อนงนาฎ ช้างทองสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
64ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
65กฤษณะ มาเม่นสาขาวิชาพลศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
66นัทกาญจน์ ง้วนจินดาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
67นภวรรณ แสงศรีจันทร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
68สุธีรา ปุ่มเพชรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
69ยลรดา เอี่ยมรัศมีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
70ธนภรณ์ ปะตังทะสาสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
71สุภาภรณ์ แก้วเข็มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
72ดวงชีวัน วงศ์อินต๊ะสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
73พิมพ์วิภา เพชรเหล็กสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
74ทวีศักดิ์ เเซ่ว่างสาขาวิชาการศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
75จิรชญา พุ่มชูศรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
76ธัญญลักษณ์ ปิ่นขาวสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
77ปุญญิสา สายคำฟูสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
78กรพิน พันตะคุสาขาวิชาพลศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
79ลลิตา ชุ่มประมลสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
80สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุลสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
81ทยากร ใจหวันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
82ตวงรัตน์ เปลื้องปลิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
83นิติพงษ์ ขันทะบุตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
84พงศภัค ชิณวงษาสาขาวิชาสังคมศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
85เสกสรร แหวเมืองสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
86จุฑาเกศ เรืองอาจสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
87เอนก นองมณีสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
88ณัฐวุฒิ ชีวะโตสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
89ทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
90ธนพนธ์ พูนผลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
91พิมพ์พิสุทธิ์ มูลรอดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
92อดิศร พิมพาสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
93ปิยะนันท์ คำมีสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
94เกศิณี โพธิ์น้อยสาขาวิชาสังคมศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
95นัทกาญจน์ ง้วนจินดาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
96นิลาวรรณ์ ทองจันทร์สาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
97กรองกรานต์ โถยขุนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
98พัชรี โพพินิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
99ยุพิน คำแก้วสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
100นริศรา ถาโลสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
101ทิพวรรณ สายทองสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
102คมรวี กองศรีสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
103สรวีย์ ธรรมสารวิญญูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
104นริศรา หะขุนทดสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
105อรปรียา เชิดฟ้อนสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
106กชกร แก้วเขียวสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
107มาริษา บ้านกล้วยสาขาวิชาภาษาจีนนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
108กรกฎ ตีนาเตสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
109รินนภา พิงสระน้อยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
110ชลดา ชาภักดีสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
111อทิพงค์ นิรชนสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
112กิ่งกาญจน์ นุ่มน่วมสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
113กัลยากร แซ่เฮ่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
114ชูชีพ ไพรวันมั่นคงสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
115กิตติญาพร ธนาคำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
116พลาธิป ยาวิละสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
117พัทธนันท์ ฤทธิพรหมสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
118ณัฎฐ์ธิดา สุขรินทร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
119วุฒิชัย แซ่ย่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
120นุชนาฎ อ่อนปานสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
121กนกพร มังกรสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
122ศศิธร ใจสบายสาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลีนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
123สุวรรณา บัวระภาพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
124ปราณี สัมพันธุ์อภัยสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
125ชุติมา กลิ่นนารีศรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
126ภานุวัฒน์ กันทะสุขสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
127ทิพรัตน์ เกยเมืองสาขาวิชานาฏศิลป์/ ดนตรี/ ศิลปศึกษา/ อุตสาหกรรมศิลป์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
128อุษา พรมเพ็งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
129ธัญลักษณ์ สีทองสาสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
130จรวรรธ สุโขไตรรัตน์สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
131สุภัทรา คำหม่องสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
132ณัฐวัฒน์ สิงหนาทสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
133บุศรา สุขจิตรสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
134ศรัณยุ ขาวละอองสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
135จินดารัตน์ หนองห้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
136ปรารถนา สร้างโศรกสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
137กรองกรานต์ โถยขุนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
138พงศ์เทพ กำพลวินสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
139เอกศิษฎ์ สุขแดงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
140สมัชญา ยอดเกตุสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
141ณัฐวัฒน์ สุขงามสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
142ธัญลักษณ์ สีทองสาสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
143สลิลทิพย์ ทิพย์เมืองพรหมสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
144นิศรา ภูมิโคกรักสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
145กัณทิมา ชัยศิริสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
146ภทรธร ขำสว่างสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
147ชวลิต ขอดศิริสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
148ปัทมา ทองวิชิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
149อภิษฎา เอกปิยะกุลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
150บุษญาภรณ์ ทองปานสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
151สุธิษณา โตธนายานนท์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
152ฐิติมา เนียมสุ่มสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
153สุธิษณา โตธนายานนท์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
154ปวีณ์กร ใจชื้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
155สัณห์พิชญ์ เทพพนมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
156วิไลวรรณ กลิ่นถาวรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
157เอกศิษฎ์ สุขแดงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
158วรรณพร สมบูรณ์สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
159อรทัย พระคำจันทึกสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
160นพรัตน์ พึ่งผลพฤกษ์สาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
161ภาคิน แสนปัญญาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
162อารีญาณ์ สงวนสุขสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
163รุ่งทิพย์ วราโภคสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
164ดุรงค์ฤทธิ์ เป็นพุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์/ ดนตรี/ ศิลปศึกษา/ อุตสาหกรรมศิลป์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
165นฤมล คำปัญญาสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
166ชลสิทธิ์ โพธิ์สุวรรณ์สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
167นริศรา สารีดีสาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
168พิมพาพัญ ทองกิ่งสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
169นุชนาฎ อ่อนปานสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
170ณัฐธิดา อ่อนจิ๋วสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
171อุไรวรรณ สันแก้วสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
172นภัสนันท์ นาคเอมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
173หทัยภัทร ทาอุปรงค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
174ประดิษฐ์ อยู่ทิพย์สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
175ชลสิทธิ์ โพธิ์สุวรรณสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
176จิรัชญา กิตติธราภพสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
177นฤมล คำปัญญาสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
178ลดามณี มูลมากสาขาวิชาการประถมศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
179สลิลทิพย์ ทิพย์เมืองพรหมสาขาวิชาสังคมศึกษานำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
180ศิริพร อินทะชัยสาขาวิชาการประถมศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
181จิรพนธ์ ทองยิ้มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
182นนทพัทธ์ จ้อยม่วงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
183ลัคนา สังเคนสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
184ภานุกร หอมหวลสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
185ดวงรัตน์ เขียงลีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
186ธัญญาลักษณ์ เขียวคชสารสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
187นิชนันท์ กางถิ่นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
188ปัณยะศิริ สกลวิศาลศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
189ธีรพล สุขจิตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
190ธัญญาลักษณ์ เขียวคชสารสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
191สมิตานัน ชาญณรงค์สาขาวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
192ชานนท์ จันทร์ดำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
193ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
194กุลรภัส เทียมทิพรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
195สิรภัทร มณีวรรณ์สาขาวิชาภาษาไทยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
196สุรีพร คิดโสดาสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
197พิชชาภา ทะนันชัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
198พิมพ์ใจ โพธิ์ทองสาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
199สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
200กรวรรธน์ มีศุขสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
201พัชรพงษ์ อ่อนจิตรสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
202กันยารัตน์ ท้องธารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
203วีรภัทร ช่วงชาญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
204อนุพงศ์ พิมแสนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
205สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
206ศักย์ศรณ์ เมฆวิมานลอยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
207ปริญญา ท้วมคำสาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรมนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
208พิมพาพัญ ทองกิ่งสาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
209นภารัตน์ ยอกรสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
210อังศุมาลิน ติดตระกูลชัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
211กรรภิรมย์ ดวงคำสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
212อัญชลี คำแก้งสาขาวิชาการประถมศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
213นนทพัทธ์ โสดามรรคสาขาวิชาสังคมศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ
214ธนพงษ์ กุนพันธ์สาขาวิชาพลศึกษานำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ