คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ คำเตจา กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร วรรณาพรม กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้ กรรมการ
5 อาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สุธาสินี ศรีวิชัย กรรมการ
8 อาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สมมิตร กรรมการ
10 อาจารย์จารุวรรณ ศิรินภาดล กรรมการ
11 อาจารย์ชญานิน วังตาล กรรมการ
12 อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง กรรมการ
13 อาจารย์กนกวรรณ วังมณี กรรมการ
14 อาจารย์อังคณา กันใจแก้ว กรรมการ
15 อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต กรรมการ
16 อาจารย์ขนิษฐา สุภาวรรณ์ กรรมการ
17 อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮง เลขานุการ

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 90,760 คน

วันนี้
100
เมื่อวาน
150
เดือนนี้
2,211
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
28,609
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่