ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL1 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (อบรมออนไลน์)


วิทยากร โดย อาจารย์ทัศนีย์ การเร็ว และอาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร