ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา SIL 4


ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา SIL 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทีมวิทยากรโดย อ.ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ รศ.ดร. ณัตฐิยา ชัยชนะ และอ.ดร.อนุชิต วัฒนาพร ผู้ให้ข้อมูลงานโครงการฯ (รูปแบบการจัดอบรม Online) 4/9/65