ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาขีพครู EEF5203


ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาขีพครู EEF5203 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้มี อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน และ อ.ดร.อนุชิต วัฒนาพร วิทยากรบรรยายให้ข้อมูลงานโครงการฯ 3/9/65 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย