ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกให้แก่นักศึกษารหัส 61 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษารหัส 62 (หลักสูตร 4 ปี)