ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 22 มิถุนายน 2567


กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย