ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL4


ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา โดยคุณวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ