ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2566


อบรมให้ความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ”วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ