ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL4


วิทยากร โดยอาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน