ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู


มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือนักศึกษา และมีการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา