ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู EEF5204


วิทยากรบรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิจัย โดย รศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ