ภาพกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIl4


วันดังกล่าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับตัวแทนนักศึกษาที่ได้มานำเสนอผลงานวิจัย ในครั้งที่ 2