ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษา SIL3 (ออนไลน์)


ห้องที่ 1 วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช และห้องที่ 2 อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์