ภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน


วันที่ 13 ธันวาคม2565 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย