ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีนได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการในครั้งนี้จำนวน 2คน คือ 1.นางสาววิรัลยา กันทา วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยยสอน (CAI) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนศึกษา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2.นางสาวทิพรัตน์ พรมท้าว วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์ภาษาจีน โดยใช้เกมแอพพลิเคชัน wordwall ของนักเรียนชั้นมยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 17 สิงหาคม 2566 : 1226 Views