ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูภาษาจีนมืออาชีพ

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอื่นๆของโลก องค์การสหประชาชาติได้จัดให้ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ และด้วยความสำคัญของภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เอง ส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนภาษาในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่างกว้างขวางทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ทักษะวิชาชีพครู เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาจีน เพราะการเข้าใจถึงความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมจีนนั้น จักทำให้ผู้เรียนตะหนักถึงคุณค่าของภาษาและศิลปะวัฒนธรรมจีน รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้เรียนเรียนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ด้วยเหตุนี้เอง ทางโปรแกรมการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัด“กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูภาษาจีนมืออาชีพ” ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมการสอนภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพครูภาษาจีนที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
โพสเมื่อ : 17 สิงหาคม 2566 : 658 Views