ภาพกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏภักดีนุสรณ์ ทั้งนี้ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.83 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา ที่ให้เกียรติคณะครุศาสตร์ มา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 07 สิงหาคม 2566 : 771 Views