ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA

กองนโยบายและแผน งานมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย โดยมีบุคลากรในสังกัดครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปาลี รองคณบดี และ ผศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ ผู้ช่วยคณดี เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้ง şişli escort
โพสเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2565 : 1096 Views