ภาพกิจกรรม

อบรมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

โครงการอบรมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 31 ตุลาคม 2565 : 1094 Views