ภาพกิจกรรม

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “เสริมสร้างทักษะสมอง (EF) พิชิตชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย”

คณะครุศาสตร์ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “เสริมสร้างทักษะสมอง (EF) พิชิตชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย” จำนวน 12 ชั่วโมง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ครูปฐมวัยจำเป็นต้องใช้ในภารกิจดูแลพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ที่เน้นให้การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และการพัฒนาทักษะสมอง EF
โพสเมื่อ : 31 ตุลาคม 2565 : 1497 Views