ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอบรม AI ผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์

กิจกรรมการอบรม AI ผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์ โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาด้าน AI Literacy ยุคใหม่โดยเน้นไปที่การนำมาใช้ในการทำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 50 ปี ครุศาสตร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร. วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ในคณะฯ ได้ผลตอบรับดี สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการหาปัญหางานวิจัยช่วยรวบรวมสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงตลอดจนช่วยในการสรุปและอธิบายงานวิจัยได้
โพสเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2567 : 29 Views