ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 3/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิทยา พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีประเด็นในการประชุมที่น่าสนใจ คือ การสังเคราะห์บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดูแลและพัฒนา รวมถึงการรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครู ของราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั้งนี้ผลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจะนำไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2567 : 46 Views