ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๔

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ และวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด การชำระเงิน
1 นางสาว ณัชชา สมวุฒิ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
2 นาง เบญจมาศ สำเนียงเย็น โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
3 นาย ภัทรา เหล่าศุภกุล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
4 นาง บุรัสกร ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
5 นาง กัลยา สังข์รุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
6 นาง กฤษณา งามนอก โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
7 นาง สมฤดี แสนเขียว โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
8 นาง ดิสรา ธริญาติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
9 นาง ทิพย์วรรณ ไชยชมภู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
10 นาง ชไมพร รินทร์ชม โรงเรียนบ้านปางห้า ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ศุภิสรา ธิปวง โรงเรียนบ้านปางห้า ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
12 นาง คะนึงพิจ พลตรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
13 นาง บุณณดา ตันติวาณิชย์พงศ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
14 นาย โสพณ ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
15 นาง อัจฉราพร พรหมพินิจนันท์ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
16 นาย สรายุทธ ติยะกว้าง โรงเรียนบ้านน้ำจำ ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
17 นาย ญาธิป เหล่ารักผล โรงเรียนบ้านดงบุญนาค ครู สพป.พะเยา เขต 1 ชำระเงินแล้ว
18 นาง อุทัยวรรณ ต๊ะคำ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค ครู สพป.พะเยา เขต 1 ชำระเงินแล้ว
19 นาง ปริศนา บัวแสง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว กฤษณา เกี๋ยงมะนา โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
21 นาย นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว ดวงมณี นันติ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
23 นาง มณินทร สอนเงิน โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
24 นาย สมพร กำลังศรี โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
25 นาง จงกลณี ท้าวราช โรงเรียนขุนขวากพิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
26 นาง ทิพย์สุดา บุญไชย โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
27 นาย เดือน กาวีละ โรงเรียนบ้านจำบอน ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
28 นาย สุกิจ ใจวังโลก โรงเรียนบ้านสบขาม ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
29 นาย สมบัติ อินทร์ลือ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
30 นาย เพิ่มพูล เตชะแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
31 นาง อารีย์ อินทร์ลือ โรงเรียนบ้านม่วง ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
32 พิชฌา หอมนาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว ประวีรา ไชยชมภู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
34 นาย โกสินทร์ ไชยชมภู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
35 นางสาว พรสินี นพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
36 นาย วรภพ สุหิตานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ครู สพป.พะเยา เขต 2 ยังไม่ได้ชำระเงิน
37 นาง พัชรินทร์ จันทร์นวล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
38 นาง รัตติกาล อินผล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
39 นาย สวัสดิ แสงงาม โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
40 นางสาว สาลิกา ธรรมรักษา โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
41 นาง พิชญาณี พรประทุม โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
42 นางสาว อัญชลี เทพา โรงเรียนบ้านเทอดไทย ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
43 นาง ชนกนันท์ ทองมาลา โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
44 นางสาว เกษกนก อินตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
45 นาง กิตติการ์ ปินคำ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
46 นาง ดวงเดือน ลาคำ โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
47 นางสาว เพ็ญประภา ฤทธิวงค์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครู สพม. 8 ยังไม่ได้ชำระเงิน
48 นาง วรรณรดา จันต๊ะนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
49 นาง อนุตตรา รักษาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
50 นางสาว เบญจวรรณ คำถิน โรงเรียนชัยชุมภู ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
51 นางสาว นารีรัตน์ รีรักษ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
52 นางสาว จามจุรี กันจินะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
53 นาย สายธาร สิงห์ตา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
54 นาง พรรณทิพย์ เรือนอินทร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
55 นาง อรทัย เมืองมูล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
56 นาง สุภาภรณ์ คำบุญเรือง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
57 นาย สุรศักดิ์ คุ้มถนอม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยังไม่ได้ชำระเงิน
58 นาง นาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
59 นางสาว ละมัย กิติ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
60 นาย คงกฤช อะทะวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว
61 นาง จีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ครู สพม. 36 ชำระเงินแล้ว


รายละเอียดโครงการอบรม ฯ

เข้าสู่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์