รูปกิจกรรมคลิกที่นี่ โครงการอบรมนวัตกรรมสู่การเรียนรู้นวัตกรรมสู่การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนปลอดภัยสู่คณะครูและนักเรียน

วันที่ 29 ก.พ.- 1 มี.ค.63 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
วันที่ 2-3 มี.ค.63 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -