คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Faculty of Education

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล


พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรที่คณะมีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสากล

2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ชุมชน หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล เพื่อร่วมกันผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน

5.พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรของคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาในระดับสากล

6.วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะทั้งในระดับสากล

7.สนับสนุน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ

8.ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -

จำนวนนักศึกษา