ผลงานวิจัยของแต่ละโปรแกรม/สาขาวิชาโดยแยกจำนวนเงินตามสัดส่วน ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)