หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  คณะ                          ครุศาสตร์

  ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย            หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู
           ภาษาอังกฤษ        Graduate Diploma Program in Teaching Profession
  ชื่อปริญญา
           ชื่อเต็ม (ไทย)            ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู
           ชื่อย่อ (ไทย)             ป.บัณฑิตวิชีพครู
           ชื่อเต็ม (อังกฤษ)        Graduate Diploma Program in Teaching Profession
           ชื่อย่อ (อังกฤษ)         Grad.Dip. Teaching Profession
  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสถานศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิจัยทางการศึกษา และบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
           34 หน่วยกิต (บังคับ 27 หน่วยกิต) และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 หน่วยกิต
  รูปแบบของหลักสูตร
           1. รูปแบบ   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
           ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
           2. ภาษาที่ใช้
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           3. การรับเข้าศึกษา
           รับนักศึกษาไทย
           4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
           5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
  สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
           - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
           - สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ......3/2557… ในวันที่ ……14 พฤษภาคม 2557…………..
           - สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ …..4/2557………. ในวันที่ ….31 พฤษภาคม 2557..…………
           - เปิดสอนปีการศึกษา 2557
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
           หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีพ.ศ.2559 หลังทำการเปิดสอน เป็นเวลา 2 ปี
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           - เป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
           - เป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           - เป็นนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษา ปีที่จบ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางชูศรี สุวรรณ ปร.ด.
  ศศ.ม.
  ศษ.บ.
  การศึกษาและการพัฒนาสังคม
  จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
  คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2526
  พ.ศ. 2523
  2. อาจารย์ นางรักษ์ วรุณวนารักษ์ ศษ.ด.
  ศษ.ม.
  ศษ.ม.
  กศ.บ.
  หลักสูตรและการสอน
  การบริหารการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  พ.ศ. 2551
  พ.ศ. 2544
  พ.ศ. 2537
  พ.ศ. 2518
  3. อาจารย์ นางสาวสายรุ้ง ธิตา กศ.ด.
  ศษ.ม.
  ค.บ.
  หลักสูตรและการสอน
  หลักสูตรและการสอน
  การศึกษาปฐมวัย
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สถาบันราชภัฏเชียงราย
  พ.ศ. 2559
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2545
  สถานที่จัดการเรียนการสอน
           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  โครงสร้างหลักสูตร
           หลักสูตร
               1. จำนวนหน่วยกิจ รวมตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิจ
               2. จำนวนหน่วยกิจ โครงสร้างหลักสูตร
                   2.1 หมวดวิชาชีพครู (บังคับ) 27 หน่วยกิจ
                   2.2 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิจ
               3. รายวิชา
                   หมวดวิชาชีพครู (บังคับ) 27 หน่วยกิจ

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  EED5101 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู (Principles of Education and Teacher Profession) 3(3-0-6)
  EED5102 ภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู (Communicative Language and Culture for Teachers) 3(3-0-6)
  EED5103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) 3(2-2-5)
  EED5201 การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) 2(1-2-3)
  EED5202 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 3(2-2-5)
  EED5203 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurrance) 2(2-0-4)
  EED5204 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) 2(2-0-4)
  EED5205 การจัดการเรียนรู้ (Learning Management) 3(2-2-5)
  EED5301 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน (Educational Researh and Classroom Research) 3(2-2-5)
  EPC5101 จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ (Educational Psychology and Learning) 3(2-2-5)
                   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิจ

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  EED5801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน (Practicum in Professional) 1(100)
  EED5802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (Teaching Professional Practicum I) 3(240)
  EED5803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (Teaching Professional Practicum II) 3(240)

ผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -