นางสมใจ หล้านามวงค์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014 ต่อ 12นางปิยมาส ราชลำ

บรรณารักษ์

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014 ต่อ 22

นางชัญญาวีร์ ธนเศรษฐวัฒนา

งานการเงิน

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014 ต่อ 32

นางสาวเจนจิรา ชัยทอง

งานฝึกประสบการวิชาชีพครู

ห้องทำงาน : ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู

โทร : 05-377-6210

นางสาวกรรณิการ์ ภักดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นางสาวสุกัลยา ริยะเทน

งานธุรการและสารบรรณ

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นางสาวรจนา กิติมา

งานวิชาการ

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014 ต่อ 17

นางสาวกรนิกา เมืองมูล

งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาการบริหารการศึกษา

โทร : 05-377-6014

นางสาวกาญจนา บุตรมี

งานพัสดุ

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014 ต่อ 21

นายประเสริฐ แสงมณีวรรณ์

งานบริการสื่อโสตทัศน์

ห้องทำงาน : ตึกโสตฯ

โทร : 05-377-6014

นายอำนาจ สักลอ

งานบริการสื่อโสตทัศน์

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ

งานกิจการนักศึกษา

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นายสงกรานต์ ก้างยาง

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นายศุภัคษร ศรีธนะ

งานบริการนักศึกษาพิการ

ห้องทำงาน : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

โทร : 05-377-6000 ต่อ 1625

นางสาวศิรินภา ขันธิกุล

งานบริการนักศึกษาพิการ

ห้องทำงาน : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

โทร : 05-377-6000 ต่อ 1625

นางสาวกานต์ระวีร์ โปทา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ป.บัณฑิต

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี

โทร : 05-377-6014

นายนรินทร์ สุภาถา

งานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ส.ต.พ.)

งานฝึกประสบการวิชาชีพครู

ห้องทำงาน : ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โทร : 05-377-6014

นางสาวสุนิษา ส่งแสง

ครูสอนเด็กพิเศษ

ห้องทำงาน : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

โทร : 05-377-6000 ต่อ 1625

นางสาวสุวิมล พลหาญ

ครูสอนเด็กพิเศษ

ห้องทำงาน : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

โทร : 05-377-6000 ต่อ 1625
ผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -