คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Faculty of Education

เมื่อปีพุทธศักราช 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนาวิทยาครูเชียงรายขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลิตครู เพื่อสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยหน่วยงานผลิตครู (คณะครุศาสตร์) ในระยะแรกมีสถานภาพเป็นภาควิชาการศึกษา ดำเนินการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ปี พุทธศักราช 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์

ปี พุทธศักราช 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู

ปี พุทธศักราช 2537 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมจำนวน 5 รุ่น

ปี พุทธศักราช 2542 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก

ปี พุทธศักราช 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปี พุทธศักราช 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนหลักสูตรทางการศึกษารวม 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

ผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์